CZSKEN
O nás
Princípy riadenia spoločnosti

Princípy riadenia spoločnosti


Politika kvality

Politika kvality stanovuje základné firemné hodnoty a zámery, ktoré sa vedenie spoločnosti zaväzuje presadzovať k naplneniu strategickej vízie a misie spoločnosti.

Vízia spoločnosti

Stať sa preferovaným poskytovateľom agentúrneho zamestnávania, recruitmentu a outsourcingu náboru a vytvoriť s našimi zákazníkmi dlhodobý vzájomne výhodný obchodný vzťah.

Misie společnosti

 • Poskytnúť našim zákazníkom a kandidátom pragmatické riešenie ich náborových potrieb k spokojnosti oboch strán.
 • Dosiahnuť pri dočasne pridelených zamestnancoch zrovnateľnú úroveň kvality, lojality a stability ako pri zamestnancoch kmeňových.
 • Rozvíjať a podporovať možnosti našich zákazníkov k ich vlastnému rastu, prostredníctvom flexibilných riešení a zmysluplným využívaním moderných technológií pri vyhľadávaní  zamestnancov s požadovanými znalosťami a skúsenosťami.
 • Umožniť každému z našich zamestnancov, pracujúcemu pre nás a prideleným u našich zákazníkov, vykonávať zmysluplnú prácu za spravodlivú mzdu, či už sú jeho kariérne ciele malé alebo veľké.
 • Požadovať za poskytované služby zodpovedajúcu odmenu, dosahovať primeraný zisk a sústavne zvyšovať hodnotu spoločnosti pre jej vlastníkov.

I. Vzťah k zákazníkom

Požiadavky a očakávania – Za všetkých okolností plniť požiadavky našich zákazníkov, prekračovať ich očakávania a kvalitu našich produktov a služieb našich zákazníkov pozitívne prekvapovať. Pozorne našim zákazníkom načúvať s cieľom analyzovať ich potreby a očakávania.

Spoľahlivosť – Požiadavky a priania našich zákazníkov plníme včas a v požadovanej a očakávanej kvalite. Naše obchodné ponuky a zmluvné vzťahy pripravujeme s ohľadom na naše možnosti a vždy tak aby sme boli schopní splniť, čo sme sľúbili.

Efektívnosť - Prinášať našim zákazníkom praktické a jednoduché riešenia s jednoznačne definovaným prínosom.

Spolupráca - Úzko spolupracovať a vytvárať obojstranne prospešný dlhodobý vzťah. sme presvedčení, že najlepšie riešenie je vždy výsledkom spoločnej práce, zdieľanie znalostí a skúseností.

Dôveryhodnosť - Veriť v čestné a poctivé správanie našich zákazníkov, obchodných partnerov a zamestnancov a jednať spôsobom, aby ani oni nemali dôvod nášmu slovu neveriť.

II. Kvalita poskytovaných služieb

Profesionalita - Princíp absolútnej profesionality uplatňovať vo všetkých oblastiach našej činnosti. Stanoviť si náročné a reálne prevádzkové, obchodné a finančné ciele, vytvárať podmienky pre ich napĺňaní.
Inovácia - Kontinuálnu prosperitu spoločnosti zaistiť prostredníctvom poskytovania kvalitných konzultačných a ostatných služieb našim zákazníkom a ich trvalým zlepšovaním.

III. Integrita

Pri všetkých našich činnostiach dôsledne dodržiavame platné zákony, etické princípy a profesionálne štandardy. Za všetkých okolností zaujímame spravodlivý, objektívny, nezávislý a na faktoch založený prístup a vždy jednáme podľa týchto zásad. Netoleruje žiadnu formu korupcie ani úplatkárstva.

IV. Vzťah k partnerom, dodávateľom a tretím stranám

Od našich partnerov a dodávateľov vyžadovať rovnako zodpovedný prístup ku kvalite poskytovaných služieb ako je náš vlastný. Vyberáme si iba tých partnerov a dodávateľov, ktorých kvalita, odborná kvalifikácia, zákaznícky prístup a technická úroveň neustále zodpovedá našim vysokým nárokom a zabezpečuje spokojnosť našich zákazníkov. S našimi partnermi, dodávateľmi a ostatnými zainteresovanými stranami budovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

V. Pracovníci

Výber – Výber vlastných pracovníkov a pracovníkov dočasne prideľovaných k našim zákazníkom robili výhradne na základe ich pracovných a osobných schopností bez akejkoľvek diskriminácie.
Rozvoj - Plne využívať a rozvíjať tvorivý potenciál, a dbať na neustále vzdelávanie a osobný rozvoj zamestnancov.
Motivácia – Vhodnú osobnú motiváciu, podporou otvorenej komunikácie, rešpektovaním osobnosti jednotlivca a zlepšovaním pracovného prostredia vytvárať podmienky pre lojalitu zamestnancov a ich aktívnu účasť na dosahovaní výsledkov firmy.

VI. Procesný systém riadenia spoločnosti

S využitím noriem ISO rady 9000 dôsledne realizovať procesný systém riadenia firmy (systém managementu kvality – QMS), ktorý je chápaný ako príležitosť a prostriedok k optimalizácii všetkých firemných procesov a poskytuje nástroje k ich neustálemu zlepšovaniu.

VII. Spoločenská zodpovednosť

Aktívne sa hlásime ku konceptu spoločenskej zodpovednosti a etiky podnikania s cieľom prispievať k rozvoju spoločnosti a zvyšovať kvalitu života jednotlivcov a komunít. Uvedomuje si svoju zodpovednosť voči vlastníkom, zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom vlastním aj dočasne prideleným, voči našej zemi, v ktorej podnikáme a občianskej spoločnosti. Sme sociálne zodpovední, obmedzujeme dopady naší činnosti na okolie, pravidelne vyhodnocujeme a obmedzujeme potenciálne riziká a pomáhame potrebným.


Environmentálna politika

Vedenie spoločnosti prijalo v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001 záväzok smerujúci k minimalizácii dopadov ich činností na životné prostredie. Tento záväzok definuje v nasledujúcich bodoch.

Plnenie legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia je samozrejmou súčasťou všetkých činností spoločnosti na všetkých stupňoch riadenia. Súlad činností s právnymi a inými požiadavkami v oblasti ochrany ŽP je pod trvalým dohľadom účinného systému kontrol.

Spoločnosť analyzuje a riadi svoje činnosti tak, aby čo najúčinnejšie obmedzovala ich negatívne dopady na životné prostredie, so zameraním na:

 • znižovanie spotreby zdrojov (vody, elektriny a ďalších energií)
 • znižovanie vzniku odpadov
 • využívanie ekologicky šetrných materiálov, technológií a zariadení

O našich zásadách environmentálneho správania informujeme našich externých spolupracovníkov, partnerov a dodávateľov a požadujeme od nich rovnaký prístup k ochrane životného prostredia, preverujeme zodpovednosť ich konania a správania v tejto oblasti.
K zásadám komunikácie patrí otvorený prístup k informáciám o environmentálnych aspektoch spoločnosti, efektívna výmena informácií s ostatnými zainteresovanými stranami (verejnosťou, obchodnými partnermi, orgány štátnej správy) a vyhodnocovanie získaných podnetov k ďalšiemu zlepšovaniu.

V súlade so súčasným stavom vedeckého poznania vzdelávať, motivovať a viesť zamestnancov k šetrnosti k životnému prostrediu a to nielen v rámci plnenia ich pracovných povinností v spoločnosti, ale aj mimo nej. 
Zvyšovať povedomie zamestnancov o význame ochrany životného prostredia, o vplyve vykonávaných činností na ŽP a možnostiach prispieť k minimalizácii negatívnych dopadov.

Vo väzbe na systém managementu kvality (QMS) realizovať podľa medzinárodnej normy STN EN 14001 systém environmentálneho managementu (EMS), ktorý je základom pre plnenie záväzkov politiky environmentu a trvalé zlepšovanie environmentálneho profilu spoločnosti.


Politika dodržiavania ľudských práv

Preambula 

Politika ľudských práv spoločnosti Pro-Temp vyjadruje úctu k všetkým ľudským právam. 

Politika ľudských práv vychádza z:

 • Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a Medzinárodných zmlúv tvoriacich Medzinárodnú listinu ľudských práv;
 • Deklarácie o základných princípoch a právach pri práci Medzinárodnej organizácie práce.

Účel 

Politika ľudských práv spoločnosti Pro-Temp stanovuje zásady pre naše aktivity a správanie sa vo vzťahu k ľudským právam.

Rozsah 

Politika ľudských práv sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti Pro-Temp aj na zamestnancov dcérskych a sesterských spoločností. Dodržiavanie tejto politiky spoločnosť Pro-Temp vyžaduje aj od svojich subdodávateľov pracujúcich v priestoroch spoločnosti Pro-Temp. Túto politiku spoločnosť Pro-Temp presadzuje aj u všetkých svojich subdodávateľov a dodávateľov. 

Táto politika zhrňuje aspekty ľudských práv z iných politík a smerníc spoločnosti Pro-Temp. Pri implementácii tejto politiky sa spoločnosť Pro-Temp riadi zákonmi krajín, v ktorých pôsobí a zaväzuje sa dodržiavať všetky tieto zákony. 

Nútená alebo nedobrovoľná práca

Spoločnosť Pro-Temp nevyužíva nútenú alebo nedobrovoľnú prácu akéhokoľvek typu (napr. nútená práca, nedobrovoľná práca, práca nevyučených osôb alebo nedobrovoľná práca väzňov); činnosť je dobrovoľná. 

Práca detí

Spoločnosť Pro-Temp nevyužíva prácu detí. Výraz “dieťa” sa vzťahuje k akejkoľvek zamestnanej osobe mladšej ako 15 rokov (alebo 14 rokov v krajinách, kde to pripúšťa zákon), alebo k osobe, ktorá nedosiahla vek pre ukončenie povinnej školskej dochádzky, alebo k osobe, ktorá nedosiahla minimálny veku pre zamestnanie daného zákonom v krajine, podľa toho, ktorá z možností je vyššie. Spoločnosť Pro-Temp podporuje užívanie zákonom povolených programov učňovských stredísk, ktoré spĺňajú všetky zákony a nariadenia vzťahujúce sa na také programy učňovských stredísk.

Odmeny a výhody

Spoločnosť Pro-Temp plní všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa miezd a pracovnej doby vrátane minimálnej mzdy, nadčasových hodín, úkolovej sadzby a ďalších zložiek platu, a bude poskytovať zákonom nariadené výhody.

Nediskriminácia

Spoločnosť Pro-Temp nediskriminuje žiadneho uchádzača pri najímaní a zamestnávaní zamestnancov z dôvodu rasy, náboženstva, veku, národnosti, sociálneho alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, pohlavia, identity pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva, politickej príslušnosti alebo invalidity.

Úcta a dôstojné správanie

Spoločnosť Pro-Temp s každým zamestnancom zaobchádza s rešpektom, nepoužíva telesné tresty, hrozby násilím alebo iné formy fyzického násilia alebo obťažovania. 

Sloboda združovania

Spoločnosť Pro-Temp rešpektuje zákonné práva zamestnancov na združovaní alebo na nezapájaní sa do zamestnaneckých organizácií vrátane odborových organizácií. Spoločnosť Pro-Temp vytvára priaznivé zamestnanecké podmienky a udržuje účinné programy komunikácie so zamestnancami ako prostriedok rozvíjania pozitívnych vzťahov so zamestnancami.

Zdravie a bezpečnosť práce

Spoločnosť Pro-Temp zaisťuje svojim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko, v súlade s všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami. V súlade s týmito povinnosťami spoločnosť Pro-Temp implementuje efektívne programy, ktoré zahŕňajú ochranu života, prešetrovanie udalostí, chemickú bezpečnosť, ergonómiu, atď., a zaisťuje rovnaký štandard v oblasti zdravia a bezpečnosti práce v všetkých priestoroch, ktoré poskytne svojim zamestnancom. Spoločnosť DRILL má implementované riadiace systémy za účelom splnenia týchto požiadaviek.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Pro-Temp vykonáva svoju činnosť spôsobom, ktorý chráni životné prostredie. Spoločnosť Pro-Temp plní všetky príslušné zákony, nariadenia a normy týkajúce sa životného prostredia, ako sú požiadavky týkajúce sa manipulácie a likvidácie chemických produktov a odpadov, recyklácie, manipulácie a vypúšťania priemyselných odpadových vôd, riadenie emisií unikajúcich do ovzdušia, a dodržiavať plnenie týkajúcich sa povolení a hlásení týkajúce sa životného prostredia. Spoločnosť Pro-Temp má implementované riadiace systémy za účelom splnenia týchto požiadaviek.

Zákony, vrátane nariadení a iné právne požiadavky

Spoločnosť Pro-Temp plní všetky príslušné zákony a nariadenia vo všetkých miestach, kde dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.


Etická a etnická politika

Spoločnosť Pro-Temp:

striktne dodržiava všetky platné zákony  Slovenskej republiky, záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila aj profesionálne štandardy a etické princípy. Okrem toho má spoločnosť Pro-Temp vypracovaný vlastný kódex etických hodnôt, ktoré určujú štandardy správania a konania spoločnosti a jej zamestnancov.

 • netoleruje žiadnu formu korupcie ani úplatkárstva,
 • dôsledne rešpektuje práva zamestnancov, 
 • podporuje rovnosť príležitostí a rovné zachádzanie so svojimi zamestnancami bez ohľadu na ich farbu pleti, rasu, národnosť, sociálny pôvod, prípadné postihnutie, sexuálnu orientáciu, politické alebo náboženské presvedčenie ako aj ich pohlavie alebo vek,
 • rešpektuje osobnú dôstojnosť, súkromnú sféru a osobnostné práva každého jedinca.