CZSKEN
Pre uchádzačov
Poradňa
Čo to je assessment centrum

Čo to je assessment centrum

Assessment centrum je veľmi účinnou metódou výberu pracovníkov na manažérske, obchodné a často obsadzované pozície. Jeho výsledky podávajú pomerne presnú predpoveď budúceho pracovného výkonu kandidáta. Ak spoločnosť využíva pre hodnotenie vopred vybraných kandidátov metódu assessment centra, tak počítajte s tým, že výkon, ktorý v jeho priebehu podáte, bude mať pre Vaše prijatie zásadný význam.

Program assessment centra je zvyčajne založený na sérii simulácií typických pracovných činností, pri ktorých sa testuje spôsobilosť kandidáta. Assessment centrum umožňuje porovnávať výkony a chovanie vybraných kandidátov, ktorí na jednom mieste a súčasne, plnia rovnaké úlohy. Assessment centrum zahrňuje ako skupinové, tak i individuálne úlohy. Úlohy sú navrhnuté na základe žiaduceho profilu výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon pozície. Pri každom kandidátovi sa hodnotia spôsobilosti, ktoré vychádzajú z pracovného profilu danej pozície (napr. organizačné schopnosti, schopnosť plánovania, schopnosť úsudku a rozhodovania, adekvátnosť rozhodnutí, tvorivosť, odolnosť voči stresu, verbálne a komunikačné schopnosti, schopnosť argumentovať, vystupovanie vo vzťahu k partnerom a schopnosť viesť). Obvyklou súčasťou assessment centra je i psychometrické, prípadne výkonnostne testovanie kandidátov.

Assessment centrum kladie na kandidátov oveľa väčšie nároky než bežný prijímací pohovor. Predovšetkým počítajte s tým, že je ďaleko dlhšie – trvá obvykle od niekoľkých hodín až po dva dni v závislosti na pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak sa uchádzate o miesto na manažérsku alebo inou pre firmu kľúčovú pozíciu, obvykle najprv absolvujete jeden až dva prijímacie pohovory. Až keď uspejete, ste pozvaní do assessment centra. Ak sa uchádzate o základnú obchodnú či podobnú pozíciu, môže sa stať, že assessment centrum bude Vašim prvým osobným kontaktom s potenciálnym zamestnávateľom. Buďte pripravení na to, že assessment centrum je zámerne koncipované tak, aby kandidáti boli vystavení značnému stresu, ako je napríklad nedostatok času, vytvorenie pocitu psychickej nestability alebo zadanie zdanlivo neriešiteľných úloh. Výkony a chovanie účastníkov assessment centra sú dôkladne sledované a vyhodnocované týmom odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, psychológov i budúcich nadriadených.

I v prípadoch, keď sa domnievate, že na assessment centru neuspejete, sa účasti na ňom nevyhýbajte. Každá Vaša účasť je pre Vás veľmi dôležitou osobnou skúsenosťou nielen z hľadiska chovania na assessment centre samotnom, ale i z hľadiska poznania samého seba a svojich schopností.