CZSKEN
O nás
Naše vízie, misie, hodnoty

Naše vízie, misie, hodnoty

Naša vízia

Stať sa preferovaným poskytovateľom agentúrneho zamestnávania, recruitmentu a outsourcingu náboru a vytvoriť tak s našimi zákazníkmi dlhodobý a vzájomne výhodný obchodný vzťah.

Naša misia

  • Poskytnúť našim zákazníkom a kandidátom pragmatické riešenie ich náborových potrieb k spokojnosti oboch strán. Dosiahnuť pri dočasne pridelených zamestnancoch zrovnateľnú úroveň kvality, lojality a stability ako pri zamestnancoch kmeňových.
  • Rozvíjať a podporovať možnosti našich zákazníkov k ich vlastnému rastu, prostredníctvom flexibilných riešení a zmysluplným využívaním moderných technológií pri vyhľadávaní  zamestnancov s požadovanými znalosťami a skúsenosťami.
  • Umožniť každému z našich zamestnancov, pracujúcemu pre nás a prideleným u našich zákazníkov, vykonávať zmysluplnú prácu za spravodlivú mzdu, či už sú jeho kariérne ciele malé alebo veľké.
  • Požadovať za poskytované služby zodpovedajúcu odmenu, dosahovať primeraný zisk a sústavne zvyšovať hodnotu spoločnosti pre jej vlastníkov.

Naše hodnoty

Vzťah k zákazníkom a obchodným partnerom

S našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi úzko spolupracujeme a  vytvárame obojstranne prospešný dlhodobý vzťah. Sme presvedčení, že najlepšie riešenie je vždy výsledkom spoločnej práce, zdieľanie znalostí a skúseností.  Prekračujeme očakávania našich zákazníkov a obchodných partnerov stálym zlepšovaním kvality našich služieb, procesov a postupov a vždy ich pozitívne prekvapujeme. Chránime ich dobré meno a za tento záväzok sa cítime zodpovední nielen v zamestnaní,  ale i mimo neho.

Vzťah k spolupracovníkom

Oddanosť, motivácia, znalosti a schopnosti našich spolupracovníkov sú základom nášho úspechu. Ich výber robíme bez akejkoľvek diskriminácie, výhradne na základe ich odborných znalostí, osobných schopností a vysoko etického správania. Dbáme na ich stály profesijný a osobnostný rozvoj a motivujeme ich k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov. Vždy rešpektujeme ich osobnosti.

Vzťah k dočasne prideleným zamestnancom

K zamestnancom dočasne prideleným u našich zákazníkov máme rovnaký vzťah, založený na vzájomnom rešpekte a dôvere, ako k našim kmeňovým zamestnancom. Dôsledne rešpektujeme ich práva, podporuje rovnosť príležitostí a rovnaké zachádzanie bez ohľadu na farbu pleti, rasu, národnosť, sociálny pôvod, prípadne postihnutie, sexuálnu orientáciu, politické alebo náboženské presvedčenie ako aj ich pohlavie alebo vek. Rešpektujeme osobnú dôstojnosť, súkromnú sféru a osobné práva každého jedinca.

Rešpekt

Vždy rešpektujeme a dôsledne chránime oprávnené záujmy našich zákazníkov, obchodných partnerov, našich kmeňových zamestnancov aj zamestnancov dočasne pridelených.

Dôvera

Veríme v čestné a poctivé správanie našich zákazníkov, obchodných partnerov aj zamestnancov a jednáme spôsobom, aby ani oni nemali dôvod nášmu slovu neveriť. Pokiaľ však niekto zásady slušnosti a poctivosti v podnikaní poruší, hájime naše záujmy a práva nekompromisne a s využitím všetkých zákonných prostriedkov.

Spoľahlivosť

Požiadavky a priania našich zákazníkov plníme včas a v požadovanej a očakávanej kvalite. Naše obchodné ponuky a zmluvné vzťahy pripravujeme s ohľadom na naše možnosti a vždy tak aby boli schopní splniť, čo sľúbime.

Integrita

Pri všetkých našich činnostiach dôsledne dodržiavame platné zákony, etické princípy a profesionálne štandardy. Za všetkých okolností zaujímame spravodlivý, objektívny, nezávislý a na faktoch založený prístup a vždy jednáme podľa týchto zásad. Netolerujeme žiadnu formu korupcie ani úplatkárstva.

Zodpovednosť

Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči vlastníkom, zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom vlastným aj dočasne prideleným, voči našej zemi, v ktorej podnikáme a občianskej spoločnosti. Sme sociálne zodpovední, obmedzujeme dopady našej činnosti na okolie, pravidelne vyhodnocujeme a obmedzujeme potenciálne riziká a pomáhame potrebným.