CZSKEN
Pre klientov
Pro-Temp Personnel Leasing

Pro-Temp Personnel Leasing

Služba Pro-Temp Personnel Leasing alebo Personálny Leasing obsahuje vyhľadávanie na strednodobé aj dlhodobé poskytovanie zamestnancov formou agentúrneho zamestnávania – „dočasné pridelenie“. Variant tejto služby je tiež možnosť prevzatia kmeňových zamestnancov zákazníka a ich následné „dočasné pridelenie“ aj možnosť prevzatia dočasne prideleného zamestnanca do trvalého pracovného pomeru „Try & Hire“.

Personálny Leasing je celosvetovo jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí riadenia ľudských zdrojov, a to z viacerých dôvodov:

 • Poskytuje flexibilitu v plánovania pracovných síl (možnosť rýchlych zmien pomerov kmeňových a „dočasne pridelených“ zamestnancov) najmä pri zaistení väčších dočasných projektov, potreba rýchleho obsadenia väčšieho počtu pozícií (napr. otváranie novej pobočky či novej výrobnej linky), pri sezónne sa opakujúcich činnostiach alebo pri obdobných, strategicky vyšších potrebách pracovných síl.
 • V prípade nutnosti umožňuje celkovo či čiastočne vyriešiť požiadavku na bezchybné zabezpečenie potrebného objemu výroby či chodu za súčasného udržania alebo dokonca zníženie počtu vlastných zamestnancov („Headcount Freeze“).  
 • Celkové alebo čiastočné riešenie prenesenia rizík, povinností a zodpovednosti spojených s pracovno-právnymi vzťahmi na dodávateľa - „Agentúru práce“.
 • Znižuje záťaž oddelenia ľudských zdrojov (najmä v oblasti náborov, personálnej administratívy či mzdovej učtárne) aj niektorým ďalším oddeleniam, ktorých zamestnanci sa môžu sústrediť na dôležitejšie či prioritnejšie úlohy (napríklad nábor zamestnancov na vyššie pozície, apod.).

Využitím služby Pro-Temp Personnel Leasing teda môžete, okrem iného, efektívne riadiť svoju personálnu politiku:

 • V každom okamihu máte presne toľko pracovných síl, koľko potrebujete.
 • Rýchlo vyriešite krátkodobý nedostatok zamestnancov (práca riadená projektovým spôsobom, sezónne práce, urgentný dopyt a zákazky, apod.) aj prípadnú potrebu dlhodobejšieho nahradenia zamestnancov (napr. náhrada po dobu materskej dovolenky, dlhodobejšieho ochorenia, a pod.).
 • Môžete sa sústrediť na obsadenie strategických pozícii a pre administratívne a pomocné procesy využívať externých pracovníkov.
 • Môžete účinne znižovať svoje personálne a fixné náklady.
 • Môžete svoje potreby pracovných síl riešiť v časovom období hodín, maximálne niekoľko dní.
 • Vďaka flexibilite v získavaní pracovných síl budujete konkurenčnú výhodu, ktorú môžete využiť najmä v období časovo a ľudsky náročných zákaziek.
 • Nemusíte podstupovať drahý a zložitý náborový proces vlastného personálu a znižujete taktiež riziká nesprávneho výberu zamestnanca.
 • Eliminujete prípadné problémy s nutnosťou prepúšťať vlastných zamestnancov v okamihu, keď ich kapacita presahuje súčasné požiadavky.
 • Okamžite nahradíte dočasne prideleného zamestnanca, ktorý nespĺňa Vaše kvalitatívne a/alebo kvantitatívne kritéria.

Využitie služby Pro-Temp Personnel Leasing zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

 • Podporu a pomoc pri špecifikácii požadovaných pozícií a nárokov na kvalifikácií dočasne pridelených zamestnancov.
 • Vyhľadávanie, výber a preverenie znalostí, skúseností a pracovných návykov dočasne pridelených zamestnancov. 
 • Preverenie bezúhonnosti vybraných dočasne pridelených zamestnancov. 
 • Zaškolenie dočasne pridelených zamestnancov s ohľadom na vykonávané práce.
 • Prípravu a aktualizáciu pracovných zmlúv, pokynov k dočasnému prideleniu, prípadne ďalších pracovno-právnych dokumentov, dočasne pridelených zamestnancov.
 • Založenie osobných zložiek dočasne pridelených zamestnancov.
 • Zabezpečenie vstupných aj periodických lekárskych prehliadok.
 • Základné preškolenie v oblasti BOZP a PO.
 • Zber a evidencia pracovných výkazov.
 • Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne pridelených zamestnancov – v prípade náhrad pri pracovnej neschopnosti.
 • Zabezpečenie výplat odškodnení v prípade pracovných úrazov alebo choroby z povolania.
 • Vystavovanie potvrdení dočasne pridelených zamestnancov pre úrad práce, banky, poisťovne či ďalšie inštitúcie. 
 • Zabezpečenie náhrady pracovníkov v prípade pracovnej neschopnosti či fluktuácie a to aj v prípade náhrad za kmeňových zamestnancov.
 • Priebežné monitorovanie výkonu, pracovných vzťahov a ďalších aspektov dočasného pridelenia a poskytovanie spätnej väzby.
 • Pravidelný reporting v intervaloch podľa vašich požiadaviek.
 • Mesačné spracovanie mzdovej agendy buď na základe Vami vyhotovenej dochádzky alebo na základe agentúrnych výkazov (výpočet mesačných, hodinových, úkolových miezd, dohôd o prácach konaných mimo pracovného pomeru – DoPČ a PZ, výpočet dávok nemocenského poistenia, uplatnenie zliav na dani, apod.). 
 • Zabezpečenie výplaty miezd a zákonných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie.
 • Rozúčtovanie a rozčlenenie miezd podľa konkrétnych požiadaviek (na strediská, zákazky, pobočky, apod.)
 • Vyhotovenie mesačných prehľadov pre účely SC a ZP.
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmov.
 • Spracovanie Evidenčných listov dôchodkového poistenia.

Ktoré konkrétne služby budete využívať a ktoré si prajete zabezpečovať vlastnými zdrojmi či iným spôsobom záleží výhradne na Vás, pretože z ponuky je možné vyberať ako z „menu“. Niektoré služby sú však vzájomne prepojené a oddeliť buď nepôjdu alebo je to technicky a/alebo administratívne náročné, nesystémové a tym aj drahšie.

Služba Pro-Temp Personnel Leasing je vhodné teda najmä využiť v nasledujúcich oblastiach činností:

 • Priemysel, výrobné spoločnosti – pomocné manipulačné a skladové práce.
 • Sklady, logistika, distribučné spoločnosti – pomocné manipulačné práce pri naskladňovaní a balení výrobkov v prevádzke obchodných domov, supermarketov a hypermarketoch, pomocné manipulačné práce pri expedícii tovaru.
 • Administratíva – asistentské, sekretárske, operátorské pozície, personál recepcie, spracovanie dát na PC, účtovná a administratívna výpomoc.
 • Gastro/cestovný ruch – čašníci, servírky, kuchári, upratovanie, výpomoc.
 • Informačný personál – hostesky, tlmočníci, prekladatelia.
 • Malo/veľkoobchod – predavači, dokladanie tovaru, pomocný personál.
 • Prieskumy trhu/marketing – anketári, propagačné akcie, spracovatelia štatistík, apod.
 • Bezpečnosť, stráženie majetku a osôb, zabezpečenie akcií vrátane koordinácie parkovísk.
 • Obchod a služby – predavači, pokladníci, pracovníci inventúr, vybaľovanie, dokladanie, apod.

K vyhľadávanie vhodných kandidátov pre dočasné pridelenie využívame rozsiahly súbor nástrojov a metód, najmä:

 • Vlastnú databázu obsahujúcu kandidátov z rôznych odborov a lokalít.
 • Databáza našej materskej spoločnosti a spoločnosti v rámci skupiny.
 • Medzinárodné odborné databázy založené na komerčnom základe.
 • Špecializovanú inzerciu v elektronických a tlačových médiách.
 • Sociálne siete.
 • Odporúčanie od iných kandidátov a/alebo našich partnerov.
 • Priame vyhľadávanie a aktívne oslovenie.

Každý z kandidátov prechádza pohovorom v našej spoločnosti a overením jeho schopnosti a zručností. V prípade požiadavky robíme tiež hlbšie preverenie a testovanie, napr. manuálne zručnosti, jemná motorika, apod. (najmä pre prácu vo výrobných spoločnostiach), komunikačné zručnosti, zodpovednosť, (napr. pre prácu v kontaktných centrách), jazykové znalosti (napr. pre prácu v cestovnom ruchu) a ďalšie. 

Personálne zabezpečenie

Pri dočasnom pridelení zamestnancov získavate, okrem manažéra kvality a Key Account Managera/konzultanta, taktiež koordinátora zákazky (prípadne tím koordinátorov, ktorý môže pracovať aj v zmenách podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a potrieb), ktorý zabezpečuje všetku komunikáciu s dočasne pridelenými zamestnancami aj riešenie všetkých personálnych, administratívnych aj pracovno-právnych otázok. Koordinátor zákazky tiež dohliada na vyhľadávanie a nábor zamestnancov, ich prípadne ubytovanie a/alebo dopravu, zapracovanie, zvyšovanie kvalifikácie alebo prípadnú náhradu. Je zodpovedný za komunikáciu so všetkými zodpovednými útvarmi zákazníka.

V závislosti na veľkosti zákazky, Vašich potrebách a požiadavkách Vám koordinátor zákazky môže byť k dispozícii:

 • trvale,
 • vo vybraných dňoch či hodinách,
 • na vyžiadanie,

a to buď priamo na Vašom pracovisku „on-site“, na našej pobočke či prostredníctvom nášho mobilného pracoviska. 

Dočasne pridelený zamestnanec plní svoje pracovné povinnosti na základe pokynov, zavedených pracovných postupov, procesov a štandardov zákazníka. V pracovno-právnych záležitostiach sa, prostredníctvom Key Account Managera či koordinátora zákazky, obracia na agentúru práce.

Koordinátor zákazky dohliada na včasné a množstvové naplnenie objednávky zákazníka. Operatívne komunikuje požiadavky, zmeny a potreby smerom k zákazníkovi a naopak, prostredníctvom interne určeného pracovníka/ov, spravidla zmenový majster/ vedúci výroby, teamleader, personalista, HR špecialista, HR generalista, mzdová/ý účtovník apod.

Reporting

Pre účely sledovania kvality, výkonov a výplaty miezd a vyúčtovanie  pripravujeme pravidelný reporting v intervaloch podľa konkrétnych požiadaviek (denný, týždenný, mesačný; s ohľadom na povahu zákazky a Vaše potreby).

Predmetom reportingu je najmä:

 • Obsadenosť zmien.
 • Dochádzka dočasne pridelených zamestnancov. 
 • Kvalita práce dočasne pridelených zamestnancov zo strany zákazníka (hodnotenie nadriadeného).
 • Mzdové podklady.
 • Reakčné doby.
 • Zmluvy, aktualizácie pracovno-právnych dokumentov.
 • Informácie o vstupných a periodických zdravotných prehliadkach.
 • Informácie o situácii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pozn.

Služba Pro-Temp Personnel Leasing, niekedy sa tiež nazýva „agentúrne zamestnávanie“ je poskytovaná v súlade s platnou právnou úpravou (najmä „Zákonník práce“ v platnom znení a „Zákon o zamestnanosti“ v platnom znení). Okrem obchodného zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Pro-Temp a zákazníkom, vyžaduje tiež „Dohodou o dočasnom pridelení“ a „Písomný pokyn“ spoločnosti Pro-Temp (ako „Agentúry práce“) dočasnému prideleniu zamestnanca u zákazníka. 

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.

Meno *
Email *
Telefón *
Správa *
Opíšte kód *
Kontrolný kód

Chcem iný obrázok!