CZSKEN
Pre klientov
Pro-Temp Recruitment

Pro-Temp Recruitment

Služba Pro-Temp Recruitment je základnou náborovou službou slúžiacou k vyhľadávaniu vhodných pracovníkov na rôzne typy pozícií, počnúc asistentskými miestami, cez pozície špecialistov, až po nižší a stredný management, prostredníctvom výberu z databázy, inzercie na pracovných serveroch, špecializovaných internetových stránkach, v dennej tlači, a v HR zameraných periodikách.

Špecifikáciu obsadzovanej pozície nám môžete zadať elektronickou poštou aj telefonicky. Samozrejmosťou je následný osobný kontakt formou návštevy nášho konzultanta vo Vašom sídle či Vás osobne v našich kanceláriách s cieľom spresniť špecifikáciu zadania, odborných, kvalifikačných a osobnostných požiadaviek na kandidátov a konzultovať všetky podstatné aspekty vyhľadávacieho procesu. Po zadaní hľadanej pozície je Vašej spoločnosti priradený konzultant, ktorý spracuje návrh komunikačnej inzercie a časový plán realizácie Vašej zákazky. V prípade cielenej personálnej inzercie s uvedením mena Vašej spoločnosti sú pripravené a následne odsúhlasené grafické návrhy tak, aby plne reflektovali Vašu firemnú kultúru. Výber vhodných kandidátov samozrejme organizujeme.

Službu Pro-Temp Recruitment je možné samozrejme kombinovať s ďalšími službami za účelom získania podrobnejších informácií o vybraných kandidátoch ako z profesionálneho, tak aj osobnostného pohľadu. Tieto služby poskytuje naša materská spoločnosť DRILL® B.S. a môžete sa s nimi podrobnejšie zoznámiť tu:

Finančné ohodnotenie zákazky sa obvykle určuje vo forme násobku mesačnej mzdy, prípadne počtom percent z ročnej mzdy, hľadanej pozície alebo je stanovená pevnou zmluvnou cenou. Táto čiastka je fakturovaná iba v prípade úspešného vyhľadania vhodného kandidáta a podpisu pracovnej zmluvy. Do tohto okamihu sú všetky služby bezplatné.

K vyhľadávaniu vhodných kandidátov používame nasledujúce procesy:

Vyhľadávanie a výber z databázy našej spoločnosti

 • Využívame vlastnú rozsiahlu medzinárodnú databázu obsahujúcu viac než 130.000 kandidátov z rôznych odborov a krajín/lokalít.

Vyhľadávanie a výber z medzinárodných odborových databáz

 • Vzhľadom k svojmu zapojeniu do profesijných organizácií a manažérskych združení využívame prístup do medzinárodných odborových databáz partnerských spoločností a niektorých ďalších databáz založených na komerčnom základe.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom špecializovanej inzercie

 • Efektívne pracujeme s inzerciou na našich webových stránkach, na pracovných serveroch a špecializovaných internetových stránkach v Slovenskej republike i v ďalších krajinách EU i mimo EU.
 • Využívame personálnu inzerciu v dennej tlači a v profesne zameraných periodikách (v Slovenskej republike i v ďalších krajinách EU i mimo EU)

Spolupráca s ostatnými spoločnosťami v rámci skupiny DRILL

 • V prípade potreby môžu naši konzultanti využiť tiež zdroje špecializovaných spoločností v rámci skupiny DRILL, čo je najmä vhodné v prípade požiadaviek na identifikáciu a oslovenie nedostatkových a úzko špecializovaných odborníkov, napr., v odboroch informačných a telekomunikačných technológií, engineeringu či výroby.

Spolupráca s vysokými i strednými školami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami

 • Spolupracujeme s radou škôl aj ďalšími vzdelávacimi inštitúciami, čo, mimo iné, využíva k identifikácii prípadných kandidátov, najmä (aj keď nielen) pre absolventské pozície.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom profesijných internetových sociálnych sietí

 • Využívame zapojenie do profesijných internetových sociálnych sietí.

Vyhľadávanie a výber prostrednictvom účasti na odborných, profesných konferenciách a seminároch

 • Podľa svojich špecializácií na jednotlivé segmenty priemyslu a obchodu sa naši konzultanti zúčastnia konferencie, seminárov a ďalších vzdelávacích programov, na ktorých si ďalej zvyšujú svoju odbornosť a získavajú kontakty na manažérov aj špecialistov daného odboru, kterí by mohli byť vhodnými kandidátmi pre niektorých zákazníkov.

Vyhľadávanie a výber prostredníctvom networkingu referencám od súčasných a bývalých kandidátov

 • Využívame osobných kontaktov, členstvo v obchodných, priemyselných a profesijných komorách a vyžiadaných odporúčaní existujúcich a skorších kandidátov na svoje profesijné známych a kolegov, ktorí by mohli byť vhodnými kandidátmi.

Kandidáti, ktorí po oslovení prejavili o ponuku záujem, sú pozvaní k osobnému pohovoru. Cieľom pohovoru je:

 • Zistiť motiváciu kandidátov k zmene zamestnania.
 • Overiť kvalifikačné predpoklady kandidátov, ich osobnostné a odborné spôsobilosti.
 • Overiť ich manažérske schopnosti, schopnosť viesť, riadiť a motivovať.
 • Overiť schopnosť kandidátov adaptovať sa na prostredie Vašej spoločnosti.

Každému kandidátovi poskytujeme po pohovore spätnú väzbu. Súčasne informujeme Vašu  spoločnosť o výsledkoch pohovoru v dohodnutom časovom intervale. V rámci tejto fázy taktiež vždy overujeme pracovné referencie aj základné osobnostné charakteristiky a integritu kandidáta.

Túto fázu ukončujeme podrobnou správou o každom z kandidátov vybraných do ďalšieho kola výberu. Správa obsahuje všetky relevantné údaje o kandidátovi, jeho osobnostných a odborných spôsobilostiach, o jeho pracovných referenciách z minulých zamestnaní a zdôvodnenie, prečo bol vybraný do ďalšieho kola. Táto správa je poskytnutá Vašej spoločnosti spolu s detailným vysvetlením jednotlivých bodov iba so súhlasom kandidáta.

Po schválení vybraných kandidátov Vašou spoločnosťou organizujeme pohovory podľa vopred schváleného plánu. Funkcie zamestnancov, ktorí sa stretnú s kandidátom, na poradí schôdzok je veľmi individuálne a je potrebné ho riešiť v úzkej spolupráci so zodpovednými zamestnancami Vašej spoločnosti. Organizácia schôdzok koordinuje po vzájomnej dohode náš konzultant alebo Váš zodpovedný zamestnanec. Po pohovoroch s kandidátmi vždy nasleduje spätná väzba.

Následne zabezpečujeme informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch pohovorov. V prípade požiadaviek poskytneme ďalšie služby slúžiace k overeniu spôsobilosti vybraného kandidáta alebo kandidátov.

V prípade požiadavky vyjednávame u vybraného kandidáta podmienky zmluvy, kompenzácie, zamestnanecké výhody a ďalšie aspekty zmluvného vzťahu tak, aby sa predišlo nedorozumeniu a bola dosiahnutá zhoda a spokojnosť oboch strán.

Služba Pro-Temp Recruitment je poskytovaná so zárukou 3 mesiacov od dňa vzniku pracovno-právneho pomeru alebo obdobného zmluvného vzťahu medzi Vami a kandidátom. Pokiaľ v tejto dobe ukončí kandidát tento vzťah, alebo dosahuje neuspokojivé pracovné výsledky, zabezpečíme bezplatne a najskôr náhradu. Tato záruka sa však nevzťahuje na prípady, keď dôjde k podstatným zmenám v kandidátovom popise práce, v jeho pozícii v spoločnosti, v kompenzáciách, či ďalších benefitoch a dojednaných podmienkach.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.

Meno *
Email *
Telefón *
Správa *
Opíšte kód *
Kontrolný kód

Chcem iný obrázok!