CZSKEN
O nás
Princípy riadenia spoločnosti

Princípy riadenia spoločnosti


BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA

Ochrana bezpečnosti zamestnancov, informácií a hmotného majetku, v prospech zákazníkov, kandidátov, vlastníkov, obchodných partnerov a ďalších zúčastnených má pre spoločnosť Pro-Temp®  zásadný význam pri prevádzkovaní svojich podnikateľských aktivít.

Zaväzujeme sa k neustálemu zvyšovaniu bezpečnosti našich zamestnancov, kandidátov a ich osobných údajov, obchodných informácií aj ďalšieho nehmotného i hmotného majetku a predchádzaniu škodám, spôsobených trestnou činnosťou alebo neopatrným či nezodpovedným jednaním. Naše aktivity budeme robiť tak aby sme chránili našich zamestnancov, informácie aj majetok a v plnom súlade s platnými predpismi a s požiadavkami orgánov štátnej aj miestnej správy, znižovaní spotreby zdroju (vody, elektriny a ďalších energií)

Sme si plne vedomí toho, že sa jedná o dlhodobý záväzok, ktorý vyžaduje neustále zlepšovanie našich procedúr, postupov a zariadení, v súlade s najnovšími trendami vo vývoji zabezpečenia.

Tato politika sa vzťahuje na všetky pracoviská spoločnosti Pro-Temp® , všetky podnikateľské aktivity aj na služby a výrobky poskytované externými dodávateľmi.

 


ENVIROMENTÁLNA POLITIKA

V súlade s požiadavkami normy ČSN EN ISO 14001 sa vedenie spoločnosti zaviazalo minimalizovať dopady svojich aktivít na životné prostredie. Tento záväzok definuje v nasledujúcich odsekoch.

I.           Súlad s právnymi predpismi

Dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia je prirodzenou súčasťou všetkých činností spoločnosti na všetkých úrovniach riadenia. Súlad činností s právnymi a inými požiadavkami v oblasti ochrany životného prostredia je pod neustálym dohľadom účinného kontrolného systému.

II.         Prevencia a zlepšovanie kvality životného prostredia

Spoločnosť analyzuje a riadi svoje aktivity tak, aby čo najefektívnejšie obmedzila ich negatívne vplyvy na životné prostredie so zameraním na:

 • Zníženie spotreby a udržateľné riadenie zdrojov.
 • Energetickú účinnosť využívania obnoviteľnej energie.
 • Kvalitu a spotreba vody.
 • Kvalitu vzduchu.
 • Emisie skleníkových plynov.
 • Zníženie množstva odpadu.
 • Recyklácie.
 • Dekarbonizáciu.
 • Ochranu biodiverzity, využívanie pôdy a odlesňovanie.
 • Kvalitu pôdy.
 • Znižovanie emisií hluku.
 • Zodpovedné hospodárenie s chemikáliami.
 • Využívanie ekologicky šetrných materiálov, technológií a zariadení.

III.      Komunikácia

Informujeme našich externých spolupracovníkov, partnerov a dodávateľov o našich zásadách environmentálneho správania a vyžadujeme od nich rovnaký prístup k ochrane životného prostredia, overujeme zodpovednosť za ich konanie a správanie v tejto oblasti. Medzi zásady komunikácie patrí otvorený prístup k informáciám o environmentálnych aspektoch spoločnosti, efektívna výmena informácií s inými zainteresovanými stranami (verejnosť, obchodní partneri, orgány štátnej správy) a vyhodnocovanie prijatých návrhov na ďalšie zlepšenie.

IV.        Zodpovednosť a zvyšovanie informovanosti zamestnancov

V súlade so súčasným stavom vedeckého poznania vzdelávať, motivovať a viesť zamestnancov k šetrnosti k životnému prostrediu, a to nielen pri plnení ich pracovných povinností v spoločnosti, ale aj mimo nej. Zvyšovať povedomie zamestnancov o dôležitosti ochrany životného prostredia, vplyve vykonávaných činností na životné prostredie a možnostiach prispieť k minimalizácii negatívnych vplyvov.

V.          Systém environmentálneho manažérstva (EMS)

Vo vzťahu k systému manažérstva kvality (SMK) zaviesť systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa medzinárodnej normy ČSN EN 14001, ktorý je základom pre plnenie záväzkov environmentálnej politiky a neustále zlepšovanie environmentálneho profilu spoločnosti.

   


 

ETICKÁ A ETNICKÁ POLITIKA

Naša spoločnosť Pro-Temp® 

 • striktne dodržiava všetky platné zákony Slovenskej republiky, záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ku ktorým sa Slovenská republika pripojila aj profesionálne štandardy a etické princípy. Okrem toho má naša spoločnosť vypracovaný vlastný kódex etických hodnôt, ktoré určujú štandardy správania a konania spoločnosti a jej zamestnancov,
 • netoleruje žiadnu formu korupcie ani úplatkárstva,
 • dôsledne rešpektuje práva zamestnancov,
 • podporuje rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie so svojimi zamestnancami  bez ohľadu na ich farbu pleti, rasu, národnosť, sociálny pôvod, prípadné postihnutie, sexuálnu orientáciu, politické alebo náboženské presvedčenie ako aj ich pohlavie alebo vek,
 • rešpektuje osobnú dôstojnosť, súkromnú sféru a osobnostné práva každého jedinca.

   


KÓDEX CHOVANIA DODÁVATEĽA A POLITIKA UDRŽITEĽNOSTI

Preambule

Tento kódex chovaní dodávateľa a politika udržateľnosti (ďalej iba „kódex“) stanovuje minimálne požiadavky na to, aby naši dodávatelia fungovali v súlade s zodpovednými obchodnými zásadami a v plnom súlade so všetkými platnými miestnymi i medzinárodnými zákony a predpisy.

Kódex sa vzťahuje na všetkých našich priamych dodávateľov – vrátane kontraktorov, zástupcov a konzultantov. To zahrnuje členy predstavenstiev, zamestnancov na všetkých úrovniach aj všetkých ostatných, ktorí jednajú v mene dodávateľa nebo ho zastupujú.

Od našich dodávateľov očakávame, že budú splňovať požiadavky podrobne uvedené v kódexu po celou dobu ich obchodných vzťahov s nami.

Compliance

Od dodávateľov vyžadujeme, aby dodržovali všetky platné zákony a predpisy svojej zeme pôvodu, platné zákony a predpisy zemí, kde pôsobí, ako aj všetky platné medzinárodné zmluvy, príslušné zmluvy a pokyny stanovené medzinárodnými organizáciami.

Pokiaľ existujú rozdiely medzi platnými zákony, predpisy a kódexom, musí dodávatelia dodržovať prísnejšie požiadavky.

Pracovné podmienky

Nútená alebo nedobrovoľná práce

Očakávame, že naši dodávatelia zakážu nútenú alebo povinnou práci vo všetkých ich formách a typoch (vrátane nútenej práce, nedobrovoľnej práce, práce nekvalifikovaných osôb alebo nedobrovoľne práce väzňov).

Detská práce a mladí pracovníci

Naši dodávatelia nesmejú využívať detské práce ani žiadne práce, ktoré by dieťa pripravila o jeho detstvo, potenciál, dôstojnosť alebo ktorá by bola škodlivá pro jeho fyzické nebo duševní zdraví či vývoj. Výraz „dieťa“ sa vzťahuje na všetky zamestnané osoby mladší 15 let (respektíve 14 let v zemiach, je-li to povolené zákonom), na každou osobu, ktorá ešte nedosiahla veku požadovaného pro ukončení povinné školní dochádzky, nebo na každou osobu, ktorá ešte nedosiahla veku požadovaného zákonom v príslušné zemi, podľa toho, ktorá z možností je najvyšší.

Pracovní podmienky, mzdy a benefity

Naši dodávatelia musia poskytovať svojim zamestnancom odmenu, ktorá splňuje všetky miestne právne normy týkajúce sa minimálnej mzdy. Sú povinný zaistiť výplatu miezd v zákonnom platidle, v pravidelných intervaloch a priamo dotknutým zamestnancom. Naši dodávatelia musia viesť odpovedajúce evidencie takých platieb. Zrážky zo mzdy sú povolené iba za podmienky a v rozsahu stanovenom platnými zákony, predpisy alebo kolektívnou zmluvou a dodávatelia by mali o týchto zľavách informovať dotknutých zamestnancov při každé platbe.

Dodávateľ musí zaistiť, aby všetkým zamestnancom boli poskytnuté písomné zmluvy o zamestnaní, v nich budú stanovené pracovní podmienky v jazyku zrozumiteľnom dotyčné osoby.

Pracovná doba

Naši dodávatelia sú povinný dodržovať všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa pracovní doby, vrátame predčasovej práce, a dbajú na to, aby pracovní doba nebola nadmerná.

Svoboda združovaní a kolektívni vyjednávaní

Naši dodávatelia sú povinný rešpektovať zákonom stanovená práva zamestnancov hájiť svoj záujem, zhromažďovať sa, kolektívne vyjednávať alebo sa neangažovať v zamestnaneckých organizáciách vrátane odborových organizácií. Musí vytvárať priaznivé zamestnanecké podmienky a udržovať efektívne programy komunikácie so zamestnanci ako nástroj pre rozvoj pozitívneho vzťahu so zamestnanci.

Nediskriminácia

Naši dodávatelia musia so zamestnanci zachádzať dôstojne a s rešpektom, poskytovať pracovné prostredie bez obťažovania a zneužívania. Dodávatelia nesmejú robiť pracovné postupy, ktoré diskriminujú na základe znakov, ktoré nesúvisia s výkonom zamestnaní zamestnanca. Zamestnanci nesmejú byť podrobení lekárskym testom nebo fyzickým prehliadkam, ktoré by mohli byt použité diskriminačným spôsobom.

Prostredie na pracovisku

Naši dodávatelia musia poskytovať svojim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné prostredie, ktoré berú ohľad na ich celkové zdravie a pohodu. To znamená, že zamestnanci dodávateľa musia byť chránený pred prostredím, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na ich fyzické alebo duševné zdravie. Dodávateľ musí pravidelne sledovať prostredie na pracovisku (vrátane ergonómie, osvetlenia, teploty, vetrania, hygieny atď.) a prijať všetky potrebné nápravné opatrenia. Kancelárie a priemyslové zariadenia musia byť udržiavané v súlade s normami stanovenými právnymi a správnymi predpisy.

Ochrana pred haváriami

Naši dodávatelia sú povinný identifikovať, vyhodnocovať a byť pripravený na mimoriadne situácie. Patria sem postupy oznamovaní a evakuácie zamestnancov, výcvik a cvičenia v prípade mimoriadnych udalostí, vhodné pomôcky na prvú pomoc, vhodné vybavenie pro detekciu a potlačenie požiaru a odpovedajúce únikové plány. Dodávatelia musia svojich zamestnancov pravidelne školiť v oblasti havarijného plánovania, schopnosti reagovať aj v lekárskej starostlivosti.

Ľudské práva

Naši dodávatelia musia podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne vyhasených ľudských práv a zaistiť, aby sa nepodieľali na porušovaní ľudských práv. Naši dodávatelia sú povinný nediskriminovať uchádzača pri nábore a zamestnávaní kvôli ich rase, náboženskému vyznaniu, veku, národnosti, sociálnemu nebo etnickému pôvodu, sexuálnej orientácii, pohlaví, sexuálnej identite, rodinnému stavu, tehotenstvu, politickým názorom nebo postihnutiu. So všetkými zamestnancami musí zachádzať rovnako a s rešpektom. 

Naši dodávatelia nesmejú používať telesné tresty, vyhrážať sa zamestnancom násilím nebo inými formami fyzického násilí nebo obťažovaním. Sú povinný rešpektovať osobnú dôstojnosť, súkromie a osobnostné práva každého jednotlivca.

Podnikateľská etika

Sankcie

Naši dodávatelia nesmejú podnikať ani jednať so sankcionovanou zemou, skupinou, organizáciou ani jednotlivcom.

Korupcia, vydieranie a podplácanie

Naši dodávatelia sú povinný dodržovať všetky protikorupčné zákony, ktoré zakazujú úplatky alebo iné korupčné jednanie, aby získali alebo si udržali podnikanie nebo získali akúkoľvek nevhodnú výhodu.

Dodávatelia nesmejú priamo ani nepriamo vymáhať, prijímať ani ponúkať žiadnu formu úplatku, spätného odkupu alebo iné korupční platby žiadnej osobe nebo organizácii.

Dodávatelia nesmú priamo ani nepriamo ponúkať dary našim zamestnancom, zástupcom alebo komukoľvek, kto jedná našim menom nebo komukoľvek s nimi úzko súvisiacemu, pokiaľ nie je dar skromný a nie je iní vhodný čas a miesto. Pohostinstvo, ako sú spoločenské akcie, stravovanie alebo pohostenie, môže byť poskytnuté, pokiaľ sa jedná o obchodní účel, a náklady sú udržovány v rozumných medziach. Dary alebo pohostenie nesmú byť poskytované výmenou za akúkoľvek protihodnotu a nesmejú vytvárať žiadnu (nebo skutočnou či implicitní povinnosť), že darca daru má nárok na prednostné zachádzanie, zadanie obchodu, lepšie ceny alebo vylepšené podmienky predaja. Behom zjednávania zákazky, výberového riadenia alebo období udelenia zákazky je treba sa vyvarovať všetkého pohostinstva, daru alebo úhrady výdaju bez ohľadu na ich hodnotu.

Dodávateľ sa zdrží akejkoľvek formy korupcie alebo i jednania, ktorá by ako taká mohla byť potenciálne vykladaná. Dodávateľ nesmie ponúkať, sľubovať alebo poskytovať nezákonné výhody národným nebo medzinárodným verejným činiteľom alebo činiteľom s rozhodovacou právomocí za účelom dosiahnutia preferenčného zachádzania alebo priaznivého rozhodnutia.

Falšované výrobky a náhradné diely

Spoločnosť Pro-Temp®  nakupuje materiály a zariadenia iba od autorizovaných výrobcov a dodávateľov. Všetky nákupy Pro-Temp® je možné spätne sledovať a sledovať: objednávky, dodacie listy, osvedčenia o zhode a ďalšia dokumentácia sa uchovávajú počas požadovaného obdobia uchovávania.

Pro-Temp® vedie a pravidelne aktualizuje zoznam schválených dodávateľov, ako aj ich certifikácie.

Všetci zamestnanci spoločnosti Pro-Temp® zapojení do nákupu tovaru boli informovaní a vyškolení o možnej prítomnosti falzifikátov, podvodných a podozrivých položiek a upozornení, že všetok tovar musí byť zakúpený priamo od výrobcov alebo prostredníctvom schválených oficiálnych dodávateľov a predajcov.

V prípade, že spoločnosť Pro-Temp® odhalí falšované materiály a / alebo výrobky, tieto materiály budú zabavené a spoločnosť vykoná vyšetrovanie na identifikáciu zdroja. Podrobnosti o takýchto falzifikátoch postúpi Pro-Temp® príslušným orgánom na ďalšie vyšetrovanie.

Správnosť finančných výkazov

Dodávatelia sa zaväzujú k transparentnosti, overiteľnosti a presnosti svojich obchodov a zároveň rešpektujú svoje povinnosti mlčanlivosti. Všetky účtovné údaje musia byť správne, registrované a zaznamenané v súlade s platnými miestnymi a medzinárodnými zákony a predpisy.

Sponzorstvo a politické príspevky

Všetky sponzorská opatrenia dodávateľov musia byť v súlade s platnou legislatívou. Dodávatelia nesmejú darovať peniaze ani poskytovať žiadne politickej strane žiadne peňažné výhody, pokiaľ to zákon nepovoľuje. 

Dôvernosť a ochrana dát

Naši dodávatelia musí zachovávať dôvernosť informácii, ktoré im boli zverené, s výnimkou prípadov, kedy je zverejnení povolené príslušným zástupcom spoločnosti Pro-Temp® alebo je vyžadované zákonom. Dôverné informácie zahrňujú všetky neverejné informácie, ktoré by mohli byť užitočné pre konkurenti alebo iné tretí strany alebo by mohli poškodzovať spoločnosť Pro-Temp®, pokiaľ by boli zverejnené; obsahujú také informácie, ktoré nám zverili tretie strany. Povinnosť uchovať dôverné informácie trvá i po ukončení obchodného vzťahu Dodávateľa s nami.

Dodávatelia nesmú zneužiť žiadne informácie o spoločnosti Pro-Temp® dôvernej povahy, ako môže byť ďalej upresnené v zmluve medzi spoločnosťou Pro-Temp® a dodávateľom.

Duševné vlastníctvo

Naši dodávatelia sú povinný rešpektovať práva duševného vlastníctva a nesmú vedome porušovať práva duševného vlastníctva nás alebo akejkoľvek tretej strany. Majú povinnosť spravovať technológie a know-how spôsobom, ktorý chráni práva duševného vlastníctva.  

Hospodárska súťaž a antimonopolné pravidla

Naši dodávatelia sú povinný rešpektovať pravidla voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže vo všetkých obchodných vzťahoch, najmä nezasahovať proti žiadnej hospodárskej súťaži alebo antimonopolnému zákonu. Uplatňujú najvyšší obchodní etické normy a súťaží v rámci pravidiel hospodárskej súťaže. Žiadny dodávateľ nesmie byť súčasťou aj akékoľvek nezákonnej cenovej spolupráce, nezákonného rozdelenia trhu alebo iného jednania v rozporu s platnými právnymi predpisy o hospodárskej súťaži.

Stret záujmov

Naši dodávatelia sa pri spolupráci s nami vyhnú všetkých stretov záujmu a budú pracovať transparentne s ohľadom na všetky okolnosti, za nich ku stretu dochádza nebo môže dôjsť.

Dodávatelia se vyhnú situáciám, kde sú ich osobné alebo obchodné záujmy alebo záujmy ich úradníkov či zamestnancov, ktoré by sa mohli dostať do stretu so záujmy spoločnosti Pro-Temp®.

Dodávatelia nám sú povinný oznámiť, či má niektorý zamestnanec spoločnosti Pro-Temp® nejaký záujem na ich podnikanie, a oznámi akúkoľvek ich situáciu, ktorá by mohla byť považovaná za skutočný alebo potenciálny stret záujmu.

Whistleblowing a ochrana oznamovateľa

Naši dodávatelia musia mať zavedené jasné zásady a postupy, aby pracovníci mohli hlásiť podozrenie na protiprávne jednanie na svojom pracovisku, a aby neboli trestaný či prepustení. Očakáva sa, že dodávatelia nahlásia ako porušenie noriem kódexu. Očakávame tiež, že naši dodávatelia hlásia neetické praktiky od našich zamestnancov tam, kde boli pozorovaný.

Očakávame, že naši dodávatelia búdou upozorňovať na naše obchodné chovania prípadne prípadné porušenie kódexu. Podozrenie ide zdieľať prostredníctvom svojho pracovného e-mailu v spoločnosti Pro-Temp® alebo prostredníctvom e-mailu whistleblower@Pro-Temp.cz. Všetky obdŕžané informácie budú včas a vhodným spôsobom plne a objektívne prešetrené bez ohľadu na to, či boli obdŕžané anonymne či nie. Všetky dokumentácie budú zachované ako dôverné. Netolerujeme žiadnu odvetu voči osobe, ktorá podáva oznámenie v dobrej viere.

Omamné látky

Pri práci pre spoločnosť Pro-Temp® nesmú byť naši dodávatelia pod vplyvom omamných látok, vrátane alkoholu a drog. Pokiaľ je to s ohľadom na miestne zvyklosti a príležitosti vhodné, môže byť podávané obmedzené množstvo alkoholu za predpokladu, že spotreba nie je kombinovaná s obsluhou stroja, riadením dopravných prostriedkov či inou činnosťou, ktorá je nezlučiteľná s alkoholom.

Zodpovedné využívanie nerastov

Náš dodávateľ bude robiť a presadzovať politiku, ktorá zaistí, že nerasti obsiahnuté vo výrobkoch, ktoré vyrába, priamo ani nepriamo nefinancujú nebo neprospievajú páchateľom závažného porušovania ľudských práv.

Životné prostredie

Požadujeme, aby naši dodávatelia prevádzkovali a rozvíjali podnikanie s ohľadom na životné prostredie. Od dodávateľov se očakáva, že budú podnik prevádzkovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Dodávateľ musí mať zavedené postupy pre identifikáciu, sledovanie a hodnotenie dopadov na životné prostredie, ktoré umožní sústavné zlepšovanie vplyvu na životné prostredie.

Dodávatelia musia dodržovať všetky príslušné miestne a vnútroštátne právne predpisy v oblasti životného prostredia i medzinárodné normy, získavať a udržovať všetky potrebné environmentálne povolenia, schválenia a registrácie.

Okrem toho by dodávatelia mali vyvinúť a zaviesť účinné systémy riadenia z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré podporí identifikáciu rizík, merania a sledovania výkonnosti a povedú k neustálemu zlepšovaniu s cieľom zmierniť alebo minimalizovať dopady na životné prostredie plynúce z jeho prevádzky.

Emisie a efektívne využívanie energie

Od našich dodávateľov sa očakáva, že budú pravidelne sledovať a dokumentovať spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Dodávatelia majú tiež hľadať nákladové efektívne metódy zvyšovania energetické účinnosti minimalizácii svojej spotreby energie a emisií skleníkových plynov s ohľadom na perspektívu životného cyklu.

Spotreba vody

Od našich dodávateľov sa očakáva, že budú uchovávať vodní zdroje a sledovať a znižovať spotrebu vody.

Kvalita ovzdušia

Požadujeme, aby naši dodávatelia monitorovali emisie do ovzduší a vypracovali plán pre riadenie emisií do ovzduší.

Zdroje a odpadové hospodárstvo

Naši dodávatelia musia minimalizovať znečistenie životného prostredia a priebežne zlepšovať alebo eliminovať emisie pevných odpadov, odpadných vôd a ovzduší zavadením vhodných ochranných opatrení do procesu ich výroby, údržby a zariadení.

Od našich dodávateľov sa očakáva, že stanovia ciele pre zníženie odpadov a zavedú hierarchiu nakladaní s odpady v nesledujúcom poradí priorít: prevencia, obmedzení, opätovné použitie, využitie, recyklácie a nakoniec likvidácie odpadu. So všetkými vzniknutými odpady by mali nakladať a likvidovať ich bezpečnými a zodpovednými metódami, ktoré chránia životné prostredie a zdravie a bezpečnosť zamestnanca a miestnych komunít.

Zodpovedné nakladanie s chemickými látkami

Požadujeme po našich dodávateľoch, aby identifikovali a spravovali chemické látky, a zaistili tak ich bezpečnú manipuláciu, skladovanie, používanie, recykláciu a likvidáciu.

Implementácie

Naši dodávatelia sú povinný sa zaväzovať k dodržovaniu zodpovedných obchodných princípov kódexu. Máme právo kontrolovať dodržovanie kódexu zo strany našich dodávateľov prostredníctvom auditu, sebahodnotenia a kontrol dokumentácie.

Očakávame a povzbudzujeme našich dodávateľov, aby vyvíjali a zaviedli príslušné systémy riadenia, vhodné pre spoločnosť ich veľkosti a priemysel k zaisteniu v súlade s platnými zákony a predpisy a požiadavky kódexu.

Pokiaľ naši dodávatelia získavajú akékoľvek materiály alebo využívajú služieb tretej osoby, musí zaistiť, aby se ich dodávatelia starali o sociálny a environmentálny faktory a tieto faktory zariaďovali do svojej zadávacej činnosti.

Porušenie pravidiel kódexu

Dodávateľ je povinný okamžite informovať spoločnosť Pro- Temp® o porušení kódexu a zaistí nápravná opatrenia s cieľom napraviť všetok nesúlad.

Pri závažnom porušení kódexu si vyhradzujeme právo prijímať opatrenia vrátane ukončenia dodávateľských zmlúv.

   


POLITIKA DODRŽIAVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV

Preambula

Politika ľudských práv spoločnosti Pro-Temp vyjadruje úctu k všetkým ľudským právam.

Politika ľudských práv vychádza z:

 • Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a Medzinárodných dohovorov tvoriacich Medzinárodnú listinu ľudských práv;
 • Deklarácia o základných princípoch a právach pri práci Medzinárodnej organizácie práce.

Účel

Politika ľudských práv našej spoločnosti stanovuje zásady pre naše aktivity a správanie sa vo vzťahu k ľudským právam.

Rozsah

Táto politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov našej spoločnosti aj na zamestnancov dcérskych a sesterských spoločností. Dodržiavanie tejto politiky vyžadujeme aj od našich subdodávateľov pracujúcich v našich priestoroch. Túto politiku presadzujeme aj u všetkých našich subdodávateľov a dodávateľov.

Táto politika zahŕňa aspekty ľudských práv z iných politík a smerníc našej spoločnosti. Pri implementácii tejto politiky sa riadime zákonmi krajín, v ktorých pôsobíme a zaväzujeme sa dodržiavať všetky tieto zákony.

Nútená alebo nedobrovoľná práca

Nevyužívame nútenú alebo nedobrovoľnú prácu akéhokoľvek typu (napr. Nútená práca, nedobrovoľná práca, práca nevyučených osôb alebo nedobrovoľná práca väzňov); činnosť je dobrovoľná.

Práca detí

Nevyužívame prácu detí. Výraz "dieťa" sa vzťahuje k akejkoľvek zamestnanej osobe mladšej ako 15 rokov (alebo 14 rokov v krajinách, kde to pripúšťa zákon), alebo k osobe, ktorá nedosiahla vek na ukončenie povinnej školskej dochádzky, alebo k osobe, ktorá nedosahuje minimálny vek pre zamestnanie daného zákonom v krajine, podľa toho, ktorá z možností je vyššia. Podporujeme užívania zákonom povolených programov učňovských stredísk, ktoré spĺňajú všetky zákony a nariadenia vzťahujúce sa na takéto programy učňovských stredísk.

Odmeny a výhody

Plníme všetky príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa miezd a pracovného času vrátane minimálnej mzdy, nadčasových hodín, úkolovej sadzby a ďalších zložiek platu, a bude poskytovať zákonom nariadenej výhody.

Nediskriminácia

Nediskriminujeme žiadneho uchádzača pri nábore a pri zamestnávaní zamestnancov z dôvodu rasy, náboženstva, veku, národnosti, sociálneho alebo etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, pohlavia, identity pohlavia, rodinného stavu, tehotenstva, politickej príslušnosti alebo invalidity.

Úcta a dôstojné správanie

S každým zamestnancom zaobchádzame s rešpektom a nepoužívame telesné tresty, hrozbu násilia alebo iné formy fyzického násilia alebo obťažovania.

Sloboda združovania

Rešpektujeme zákonné práva zamestnancov na združovanie alebo na nezapájanie sa do zamestnaneckých organizácií vrátane odborov. Vytvárame priaznivé pracovné podmienky a udržiavame efektívne programy komunikácie so zamestnancami ako prostriedok rozvíjania pozitívnych vzťahov so zamestnancami.

Zdravie a bezpečnost práce

Zabezpečujeme svojim zamestnancom bezpečné a zdravé pracovisko, v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami. V súlade s týmito povinnosťami implementujeme efektívne programy, ktoré zahŕňajú ochranu života, vyšetrovanie udalostí, chemickú bezpečnosť, ergonómiu, atď., a zabezpečujeme rovnaký štandard v oblasti zdravia a bezpečnosti práce vo všetkých priestoroch, ktoré poskytne svojim zamestnancom. Máme implementované riadiace systémy za účelom splnenia týchto požiadaviek.

Ochrana životného prostredia

Vykonávame svoju činnosť spôsobom, ktorý chráni životné prostredie. Plníme všetky príslušné zákony, nariadenia a normy týkajúce sa životného prostredia, ako sú požiadavky týkajúce sa manipulácie a likvidácie chemických produktov a odpadov, recyklácia, manipulácia a vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, riadenia emisií unikajúcich do ovzdušia, a dodržiavať plnenie všetkých povolení a hlásení týkajúcich sa životného prostredia. Máme implementované riadiace systémy za účelom splnenia týchto požiadaviek.

Zákony, vrátane nariadení a iné právne požiadavky

Plníme všetky príslušné zákony a nariadenia vo všetkých miestach, kde dodávateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Etika

Vždy postupujeme v súlade s najvyššími etickými zásadami. Dodržiavame všetky zákony a nariadenia týkajúce sa úplatkárstva, korupcie a zakázaných obchodných praktík. Nerobíme žiadne ponuky, prísľuby, nerealizujeme ani nevykonávame akékoľvek platby ani dary (či už sa jedná o peňažný obnos, alebo akúkoľvek cennosť), priamo alebo nepriamo, v prospech kohokoľvek, za účelom ovplyvnenia alebo prehovorenia kohokoľvek, aby ovplyvnili rozhodnutie v prospech našej spoločnosti, dcérskych či sesterských spoločností, ani kohokoľvek iného.

   


POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Spoločnosť Pro-Temp® rozumie pod pojmom informačná bezpečnosť kontinuálny proces zaisťovania ochrany informácii na potrebnej úrovni z hľadiska ich dôvernosti, celistvosti, dostupnosti a nepopierateľnosti.

Požadované úrovne týchto zabezpečení informácii dosahuje spoločnosť Pro-Temp® administratívnymi, organizačnými a technickými opatreniami vo všetkých oblastiach svojich podnikateľských aktivít.

Spoločnosť Pro-Temp® pre interné účely stanoví kategórie informácii z hľadiska požadované úrovne zabezpečenia. Spoločnosť Pro-Temp® vytvára, spracováva a udržuje najmä informácie charakteru obchodného tajomstva a osobné údaje spadajúci pod pôsobnosť nariadenia 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Ochrana týchto informácií je riešená zvláštnymi internými predpisy. Hlavným cieľom spoločnosti Pro-Temp® je ochrana informácií pred neoprávnenou zmenou, pred prezradením neoprávneným osobám, pred neprijateľnou nedostupností, pred falzifikátom; tieto hrozby môžu vzniknúť následkom zásahu vyššej moci, v dôsledku úmyselného jednania cudzích osôb alebo v dôsledku úmyselného či nedbalostného jednania zamestnanca spoločnosti Pro-Temp®.

Tieto bezpečnostné ciele sú naplňované presadzovaním administratívnymi, organizačnými a technickými opatreniami v oblastiach softwarové bezpečnosti, vývojové bezpečnosti, dátové bezpečnosti a komunikační bezpečnosti. Základnými zdroji pre správu bezpečnosti v rámci spoločnosti Pro-Temp® sú právne predpisy, štandardy, normy a doporučení, ktoré musia byť v procesu správy bezpečnosti rešpektované. Tato bezpečnostná politika sa vzťahuje na všetky pracoviská spoločnosti Pro-Temp®, všetky podnikateľské aktivity i na služby a výrobky poskytované externými dodávateľmi

   


 

POLITIKA KVALITY 

Politika kvality stanovuje základné firemné hodnoty a zámery, ktoré sa vedenie spoločnosti zaväzuje podporovať, aby naplnilo strategickú víziu a poslanie spoločnosti.

Vízia spoločnosti

Chceme, aby sa každý z našich zákazníkov stal naším dlhodobým partnerom.

Misie spoločnosti

Služby, ktoré poskytujeme, musia mať vždy jasne definovanú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov a partnerov. Môžeme byť úspešní len vtedy, ak sú úspešní aj naši zákazníci a partneri.

I.           Vzťah so zákazníkmi

Požiadavky a očakávania – Vždy spĺňame požiadavky našich zákazníkov, prekračujeme ich očakávania a pozitívne prekvapujeme našich zákazníkov kvalitou našich produktov a služieb. Pozorne počúvajte našich zákazníkov, aby ste mohli analyzovať ich potreby a očakávania.

Spoľahlivosť - Požiadavky a priania našich zákazníkov sú splnené vždy včas v požadovanej a očakávanej kvalite. Sľubujeme len to, čo dokážeme splniť. A vždy si ho necháme.

Efektivita - Prinášať našim zákazníkom praktické a jednoduché riešenia s jasne definovanými benefitmi.

Spolupráca - Úzko spolupracovať a vytvárať vzájomne výhodný dlhodobý vzťah. Sme presvedčení, že najlepšie riešenie je vždy výsledkom spoločnej práce, zdieľania vedomostí a skúseností. Dôveryhodnosť - Rešpektovať a dôsledne chrániť oprávnené záujmy našich zákazníkov.

II.         Kvalita poskytovaných služieb

Profesionalita - Princíp absolútnej profesionality, ktorý sa uplatňuje vo všetkých oblastiach našej činnosti. Stanoviť náročné a realistické prevádzkové, obchodné a finančné ciele, vytvoriť podmienky pre ich naplnenie

Inovácia - Kontinuálnu prosperitu spoločnosti zabezpečiť poskytovaním kvalitných poradenských a iných služieb našim zákazníkom a ich neustálym zlepšovaním.

III.      Integrita

Vo všetkých oblastiach našej činnosti striktne dodržiavame platné zákony, etické zásady a profesijné štandardy. Vždy zaujmite spravodlivý, objektívny, nezávislý prístup založený na dôkazoch a vždy konajte v súlade s týmito zásadami.

IV.        Vzťahy s partnermi, dodávateľmi a tretími stranami

Od našich partnerov a dodávateľov vyžadujeme rovnako zodpovedný prístup ku kvalite poskytovaných služieb ako my. Vyberáme len tých partnerov a dodávateľov, ktorých kvalita, odborná kvalifikácia, prístup k zákazníkovi a technická úroveň neustále spĺňajú naše vysoké nároky a zabezpečujú spokojnosť našich zákazníkov. Budovať dlhodobé vzťahy s našimi partnermi, dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

V.          Pracovníci

Výber – Výber pracovníkov sa uskutočňuje výlučne na základe ich odborných a osobných schopností bez akejkoľvek diskriminácie.

Rozvoj - Naplno využívať a rozvíjať tvorivý potenciál a starať sa o kontinuálne vzdelávanie a osobnostný rozvoj zamestnancov.

Motivácia – Primeraná osobná motivácia, podpora otvorenej komunikácie, rešpektovanie osobnosti jednotlivca a zlepšovanie pracovného prostredia s cieľom vytvárať podmienky pre lojalitu zamestnancov a ich aktívnu účasť na dosahovaní firemných výsledkov.

VI.        Procesný systém riadenia spoločnosti

Pomocou noriem série ISO 9000 dôsledne implementujeme systém procesného riadenia (systém manažérstva kvality – SMK), ktorý vnímame ako príležitosť a prostriedok na optimalizáciu všetkých podnikových procesov a poskytujeme nástroje na ich neustále zlepšovanie.

VII.     Sociálna zodpovednosť

Aktívne dodržiavame koncepciu spoločenskej zodpovednosti a podnikateľskej etiky s cieľom prispieť k rozvoju spoločnosti a zlepšeniu kvality života jednotlivcov a komunít. Vnímame zodpovednosť nielen za zverené finančné prostriedky, ale aj za spoločnosť, v ktorej podnikáme a ktorej sme súčasťou. Spoločenskú zodpovednosť považujeme za náš dlhodobý záväzok a investíciu do budúcnosti.

   


POLITIKA PODNIKATEĽSKEJ ETIKY

Preambule

 

Táto politika (ďalej iba "politika") vyjadruje postoj spoločnosti Pro-Temp® k zákazu a prevencii úplatkárstva, podvodov, nečestnosti a nezákonných aktivít akéhokoľvek druhu a poskytuje návod pre etické rozhodovanie.

Spoločnosť Pro-Temp® sa vo všetkých svojich obchodných činnostiach zasadzuje o dodržovanie najvyšší štandardov etického chovania a integrity. Spoločnosť Pro-Temp® očakáva, že všetci jeho zamestnanci budú vykonávať svoju prácu v súlade s najvyšším etickým štandardy a nebudú vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť povesť spoločnosti Pro-Temp® alebo spôsobiť, že spoločnosť Pro-Temp® poruší zákony alebo iné záväzné právne predpisy.

Táto politika je založená na všetkých zamestnancoch spoločnosti Pro-Temp, vrátených dočasných pracovníkoch, konzultantoch, externých pracovníkoch alebo zástupcoch, ktorí konajú podľa meny Pro-Temp®.  Každý zamestnanec a pridružená osoba, ktorá koná v mene spoločnosti Pro-Temp® alebo jej menom, je zodpovedná za dodržovanie najvyšších štandardov obchodného chovania. Akékoľvek porušenie týchto zásad môže pre dotknutú osobu predstavovať závažné disciplinárne, zmluvne a trestnoprávne postihnutie a môže vážne poškodiť povesť a postavenie spoločnosti Pro-Temp®.

Dodržovanie zákonov, pravidiel a prepisov

Pri podnikaní v ktorejkoľvek krajine koná spoločnosť Pro-Temp® čestne, bezúhonne a v súlade so všetkými platnými zákonmi, medzinárodnými dohodami, príslušnými dohodami a predpismi. Všetci zamestnanci Pro-Temp® sú povinný vždy dodržovať platné právne predpisy. Súčasne sa musia zamestnanci Pro-Temp® riadiť vnútornými smernicami, pravidlami a predpisy dohodnutými vedením spoločnosti Pro-Temp®.

Finančná zodpovednosť a pravdivé účtovníctvo

V účtovných knihách a záznamoch spoločnosti Pro-Temp® musia byť presne a pravdivo prezentované výsledky hospodárenia a finanční situácie spoločnosti. To nám pomáha robiť zodpovedné obchodné rozhodnutia a komunikovať majiteľom pravdivé a včasné informácie. Nepravda alebo zavádzajúce zápisy sú prísne zakázané a spoločnosť Pro-Temp® neschvaľuje žiadne nezverejnené záväzky alebo nezaznamenané bankové účet nebo iná nezaznamenaná aktíva vytvorené za akýmkoľvek účelom.

Žiadny zamestnanec nie je oprávnený povoliť vyplácanie prostriedkov spoločnosti Pro-Temp® s vedomým, že akákoľvek časť platby bude použitá k inému účelu než k účelu popísaného v podkladoch pre danú platbu.

Nesmú byť podniknuté žiadne kroky, ktoré by priamo či nepriamo podviedli, ovplyvňovali, nútili, manipulovali alebo uvádzali omyl iného zamestnanca alebo manažéra, ani žiadneho nezávislého audítora alebo právnika s cieľom manipulovať účtovné knihy, záznamy alebo účtovné závierky spoločnosti.

Všetci zamestnanci sú povinný dodržovať vnútorné pravidlá, ktoré boli zavedené spoločnosťouPro-Temp®.

Každý zamestnanec je povinný:

 • okamžite informovať svojho priameho nadriadeného alebo ktoréhokoľvek z partnerov a zástupcov pre riadenie kvality o všetkých chybách alebo možných chybách nebo nepresnostiach v účtovných knihách a záznamoch spoločnosti Pro-Temp®, vrátane ich účtovných závierok, a to ihneď potom, čo sú takéto chyby alebo nepresnosti odhalené alebo existuje podozrenie o ich existencií;
 • nahlásiť akékoľvek skutočné alebo domnelé porušenie vnútorných pravidiel spoločnosti Pro-Temp®ktorémukoľvek z partnerov a zástupcov pre riadenie kvality, a to hneď potom, čo sú takéto porušenia odhalené;
 • okamžite nahlásiť akékoľvek skutočné alebo podozrivé podvodné alebo pochybné transakcie alebo udalosti, s ktorými sa zamestnanec stretol, ktorémukoľvek z partnerov a zástupcovi riadenia kvality.

Spravodlivá hospodárska súťaž a antimonopolné opatrenia

Pro-Temp® rešpektuje pravidlá slobodnej a spravodlivej hospodárskej súťaže vo všetkých obchodných vzťahoch a najmä nekoná proti žiadnym zákonom o hospodárskej súťaži a/alebo antimonopolním zákonom. Pro-Temp® uplatňuje najvyššie obchodné etické štandardy a súťaží v rámci pravidiel hospodárskej súťaže. Spoločnosť Pro-Temp® nesmie byť zapojená do žiadnej nezákonnej cenovej spolupráce, nezákonného zdieľania trhu alebo iného správania, ktoré je v rozpore s platným právom hospodárskej súťaže.

Ekonomické sankcie

Pro-Temp® striktne dodržiava platné medzinárodné sankcie a neobchoduje ani nevedie obchodné rokovania so sankcionovanými krajinami, skupinami, organizáciami alebo jednotlivcami. V databáze Pro-Temp® – CRM sa vykonávajú pravidelné kontroly na zabezpečenie dodržiavania sankcií.

Korupcia, vydieranie a úplatkárstvo

Pro-Temp® vykonáva svoju činnosť v súlade s protikorupčnými zákonmi a predpismi platnými vo všetkých krajinách, v ktorých podniká alebo plánuje podnikať. Spoločnosť Pro-Temp® sa zdrží akéhokoľvek korupčného správania s cieľom získať alebo udržať obchodné aktivity alebo získať akúkoľvek neoprávnenú výhodu.

Spoločnosť Pro-Temp® ani jej zamestnanci, poradcovia, dodávatelia, zástupcovia konajúci pre/pre alebo v mene spoločnosti Pro-Temp® priamo alebo nepriamo nežiadajú, neprijímajú ani neponúkajú žiadnu formu úplatku alebo inej korupčnej platby akejkoľvek osobe alebo subjektu. Spoločnosť Pro-Temp® sa zdržiava akejkoľvek formy korupcie alebo správania, ktoré by mohlo byť potenciálne interpretované ako také. Pro-Temp® neponúka, nesľubuje ani neposkytuje nezákonné výhody miestnej alebo medzinárodnej verejnosti alebo osobám s rozhodovacou právomocou na účely získania preferenčného zaobchádzania alebo priaznivého rozhodnutia.

Falšované výrobky a náhradné diely

Spoločnosť Pro-Temp® nakupuje materiály a zariadenia iba od autorizovaných výrobcov a dodávateľov. Všetky nákupy Pro-Temp® je možné spätne sledovať a sledovať: objednávky, dodacie listy, osvedčenia o zhode a ďalšia dokumentácia sa uchovávajú počas požadovaného obdobia uchovávania.

Pro-Temp® vedie a pravidelne aktualizuje zoznam schválených dodávateľov, ako aj ich certifikácie.

Všetci zamestnanci spoločnosti Pro-Temp® zapojení do nákupu tovaru boli informovaní a vyškolení o možnej prítomnosti falzifikátov, podvodných a podozrivých položiek a upozornení, že všetok tovar musí byť zakúpený priamo od výrobcov alebo prostredníctvom schválených oficiálnych dodávateľov a predajcov.

V prípade, že spoločnosť Pro-Temp odhalí falšované materiály a / alebo výrobky, tieto materiály budú zabavené a spoločnosť vykoná vyšetrovanie na identifikáciu zdroja. Podrobnosti o takýchto falzifikátoch postúpi Pro-Temp® príslušným orgánom na ďalšie vyšetrovanie.

Konflikty záujmov

Konflikty záujmov vznikajú mnohými rôznymi spôsobmi, ale vo všeobecnosti konflikty záujmov vznikajú vždy, keď osobné záujmy akýmkoľvek spôsobom zasahujú do schopnosti vykonávať prácu objektívne a v najlepšom záujme spoločnosti.

Pri výkone svojej podnikateľskej činnosti sa spoločnosť Pro-Temp®vyhýba akýmkoľvek konfliktom záujmov a pracuje úplne transparentne s ohľadom na všetky okolnosti, za ktorých sa konflikty vyskytli alebo môžu vyskytnúť.

Od zamestnancov Pro-Temp® sa očakáva, že budú robiť rozhodnutia na základe kvalifikovaného úsudku, nezakrytého uprednostňovaním osobných vzťahov a názorov. Súkromné záujmy a vonkajšie činnosti nesmú ovplyvňovať úsudok alebo správanie zamestnancov pri výkone ich práce pre Pro-Temp®.

Každý zamestnanec, ktorý identifikuje transakciu alebo vzťah, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, musí na túto transakciu alebo vzťah upozorniť ktoréhokoľvek partnera a zástupcu riadenia kvality.

Sponzorstvo a príspevky politickým stranám

Všetky sponzorské aktivity spoločnosti Pro-Temp® musia byť v súlade s platnými zákonmi.

Politikou společnosti Pro-Temp® je nedarovať finančné prostriedky ani neposkytovať žiadne peňažné výhody žiadnej politickej strane, politikom ani verejným činiteľom.

Whistleblowing a ochrana proti odvete

Pro-Temp® vyvinul postupy na odhaľovanie, prevenciu a prevenciu závažného pochybenia a podporuje otvorenú komunikáciu so zamestnancami a ostatnými zainteresovanými stranami. Tieto postupy umožňujú zamestnancom, dodávateľom, partnerom, zákazníkom a iným tretím stranám nahlásiť akékoľvek podozrenie z porušenia etického kódexu spoločnosti Pro-Temp®, zásad obchodnej etiky spoločnosti Pro-Temp® alebo iných zásad a smerníc.

Akékoľvek pochybnosti o našom obchodnom správaní alebo možné porušenie akejkoľvek politiky alebo smernice je možné nahlásiť anonymne prostredníctvom e-mailovej whistleblower@Pro-Temp.sk. Všetky prijaté informácie budú úplne a objektívne vyšetrené, včasné a dôverné bez ohľadu na to, či budú prijaté anonymne alebo nie. Všetka dokumentácia bude dôverná. Netolerujeme žiadne odvetné opatrenia voči osobe, ktorá sa hlási v dobrej viere.

Ak sa počas vyšetrovania zistí akékoľvek nezákonné správanie alebo neetické správanie, spoločnosť Pro-Temp® podnikne príslušné nápravné opatrenia, uplatní vhodné disciplinárne opatrenia a/alebo podnikne právne kroky; v prípade potreby informuje aj ohlasovateľa.

Žiadny zamestnanec alebo iná osoba, ktorá nahlási možné alebo pretrvávajúce porušenie platných právnych a/alebo interných noriem spoločnosti Pro-Temp, nesmie byť vystavená sankciám, diskriminácii alebo odvetným opatreniam zo strany spoločnosti Pro-Temp® alebo jej zamestnancov. Spoločnosť Pro-Temp® netoleruje žiadne odvetné opatrenia voči osobe, ktorá podá hlásenie v dobrej viere.

Dôvernosť a ochrana údajov

Všetci partneri, manažéri a zamestnanci, vrátane dočasných pracovníkov, konzultantov, zmluvných partnerov alebo zástupcov, konajúcich v mene alebo v mene spoločnosti Pro-Temp®, sú povinní zabezpečiť dôverné informácie o spoločnosti Pro-Temp® a dôverné informácie, ktoré jej zverili naši dodávatelia, zákazníci a iné strany. Dôverné informácie sú informácie:

 • ktoré neboli sprístupnené verejnosti;
 • ktoré dávajú systému Pro-Temp® výhodu oproti konkurencii;
 • ktoré by mohli poškodiť Pro-Temp® v prípade predčasného zverejnenia alebo nevhodne.

Partneri, manažéri a zamestnanci spoločnosti Pro-Temp® a iných zainteresovaných strán sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré im boli zverené, s výnimkou prípadov, keď ich zverejnenie povolí kompetentný zástupca spoločnosti Pro-Temp®, oprávnený zástupca tretej strany alebo ak to vyžaduje zákon.

Duševné vlastníctvo

Spoločnosť Pro-Temp®uznáva, že jej duševné vlastníctvo (vrátane patentov, autorských práv, ochranných známok, know-how a značiek) je cenným majetkom, ktorého ochrana je nevyhnutná na udržanie konkurenčnej výhody a zabezpečenie efektívnosti a rozvoja podnikania. Preto Pro-Temp® chráni svoje podnikanie proaktívnym získavaním práv duševného vlastníctva. Pro-Temp® zaujíma proaktívny prístup pri získavaní, ochrane a využívaní práv duševného vlastníctva, ktoré vznikli v priebehu jej obchodných aktivít, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú nových technologických koncepcií, návrhov a služieb.

Od všetkých zamestnancov spoločnosti Pro-Temp® sa očakáva, že budú rešpektovať práva duševného vlastníctva a chrániť ich pred zneužitím, krádežou, podvodom alebo neoprávneným zverejnením.

Spoločnosť Pro-Temp® rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán a vedome ich neporušuje.

Úlohy a povinnosti

Zamestnanci spoločnosti Pro-Temp® sú povinní uznať a zaviazať sa dodržiavať zodpovedné obchodné zásady tejto politiky. Každý zamestnanec je osobne zodpovedný za zabezpečenie toho, aby obchodné rozhodnutia a kroky spoločnosti Pro-Temp® boli vždy v súlade s duchom a literou tejto politiky.

V prípade neistoty týkajúcej sa používania osvedčených postupov alebo ak sa nachádzajú v situácii, ktorá predstavuje etický problém, ktorý táto politika nerieši, zamestnanci by sa mali poradiť s jedným z partnerov spoločnosti Pro-Temp® a zástupcom riadenia kvality. Partneri, manažéri a iní manažéri majú osobitnú zodpovednosť ísť príkladom ostatným v súlade s normami tejto politiky, a to slovami aj činmi.

Všetky pochybnosti, otázky a sťažnosti budú brané vážne a riešené rýchlo, dôverne a profesionálne. Voči žiadnemu zamestnancovi nebudú prijaté žiadne odvetné opatrenia za to, že vzniesol akúkoľvek otázku alebo sťažnosť v dobrej viere.

   


POLITIKA OCHRANY PRÁV ZVIERAT

Preambula

Politika ochrany práv zvierat spoločnosti Pro-Temp vychádza zo zákona č. 246/1992 Zb., na ochranu zvierat proti týraniu, z príslušných predpisov Európskej únie aj z medzinárodných zmlúv, ku ktorým sa Česká republika zaviazala a vyjadruje úctu ku všetkým právam zvierat.

Účel

Touto politikou ochrany práv zvierat deklaruje spoločnosti DRILL svoj záväzok k ich ochrane a stanovuje zásady pre svoje aktivity a správanie sa vo vzťahu k zvieratám.

Zásady

 • Divé, domáce i poľnohospodárske zvieratá sú z nášho pohľadu tvory, ktoré je nutné pre ich bezbrannosť voči človeku mimoriadne chrániť.
 • Práva zvierat sú pre nás rovnako dôležité ako práva ľudské az tohto dôvodu:
 • Striktne dodržiavame všetky záväzné lokálne i medzinárodné právne predpisy na ochranu zvierat i etické a morálne normy smerujúce k väčšej ochrane zvierat proti týraniu.
 • Odsudzujeme akúkoľvek formu, prejav a/alebo propagáciu týrania zvierat.
 • Nespolupracujeme so spoločnosťami či inštitúciami, ktoré týranie zvierat podporujú alebo z neho profitujú.
 • Podporujeme všetky aktivity majúce za cieľ väčšiu ochranu zvierat proti týraniu.

Rozsah

Dodržiavanie tejto politiky sa vzťahuje na všetkých zamestnancov našej spoločnosti i na zamestnancov dcérskych a sesterských spoločností. Rovnako vyžadujeme dodržiavanie tejto politiky aj od našich subdodávateľov pracujúcich v našich priestoroch. Túto politiku presadzujeme aj u všetkých našich subdodávateľov a dodávateľov. Pri implementácii tejto politiky sa riadime zákonmi krajín, v ktorých pôsobíme a zaväzujeme sa dodržiavať všetky tieto zákony.

   


POLITIKA POSTUPU PRI SŤAŽNOSTIACH

Preambula

Chceme zabezpečiť, aby každý zamestnanec, dodávateľ alebo ktokoľvek, kto sa cíti – alebo môže byť – ovplyvnený našou prácou, mohol byť vypočutý a mal právo podať žiadosť a požiadať o riešenie nespravodlivého zaobchádzania, obťažovania a/alebo obáv týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti.

Táto reklamačná politika bola vypracovaná s cieľom:

 • zabezpečiť, aby všetci naši zamestnanci, dodávatelia a ostatné zainteresované strany boli vypočutí a aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako;
 • vysvetliť rozsah a definíciu sťažností,
 • načrtnúť postup podávania správ a uzatvárania sťažností,
 • opísať kroky disciplinárneho konania v rozpore s politikou.

Sťažnosť môže byť podaná na ktoréhokoľvek manažéra alebo zamestnanca spoločnosti.

Postup pri sťažnostiach

Pred podaním oficiálnej sťažnosti si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste sa oboznámili s predpismi našej spoločnosti, ktorej sa vaša sťažnosť týka.

Žiadame Vás tiež, aby ste sa pokúsili riešiť menšie spory s pomocou zástupcu HR oddelenia (v prípade zamestnancov) alebo príslušného BU Managera/KAM (v prípade dodávateľov).

 • Ak neformálna sťažnosť nie je spravodlivo a konštruktívne vyriešená do 30 dní, môžete podať formálnu sťažnosť.
 • Príklady situácií, v ktorých je vhodné podať formálnu sťažnosť:
 • Stali ste sa obeťou obťažovania na pracovisku.
 • Vaše zdravie a bezpečnosť boli ohrozené.
 • Boli ste svedkami nevhodného správania vášho nadriadeného a/alebo vedenia.
 • V pracovnej zmluve došlo k nespravodlivým zmenám.
 • Pokyny z akejkoľvek firemnej politiky/kódexu sú porušené.
 • Existuje spor medzi zamestnancami, dodávateľmi a/alebo manažmentom.

Sťažnosti možno podať ktoroukoľvek z nasledujúcich možností:

E-mail: info@Pro-Temp.sk 

Webová stránka: www.Pro-Temp.sk                                                                                                                             

Osobne: zástupcovia ľudských zdrojov a/alebo riadiaci partner spoločnosti

Po podaní sťažnosti máte právo zúčastniť sa na vypočutí svedka, podať odvolanie a v závislosti od závažnosti obvinení odmietnuť nahlásiť prácu vo vašom tíme, kým sa sťažnosť nevyrieši.

Ak je sťažnosť podaná proti inému zamestnancovi, osoba, ktorej sa sťažnosť týka, má právo:

 • oboznámiť sa so sťažnosťou a požiadať o kópiu,
 • formálne odpovedať na sťažnosť;
 • zúčastňovať sa na všetkých formálnych stretnutiach so svedkami;
 • odvolať sa proti konečnému rozhodnutiu.

Je našou zodpovednosťou:

 • Prijmite a dôkladne vyšetrite všetky sťažnosti.
 • Zabezpečte, aby bola sťažnosť vybavená do 60 dní v závislosti od závažnosti každého prípadu.
 • Zaobchádzať so sťažovateľom a obvineným spravodlivo počas celého procesu vybavovania sťažnosti.
 • Neprijímať žiadne opatrenia proti sťažovateľovi.
 • Organizovať mediačné stretnutia s príslušnými stranami.
 • Zachovávať vysokú úroveň dôvernosti počas celého procesu vybavovania sťažností.
 • Prijmite a preskúmajte všetky odvolania.
 • Zabezpečiť vykonanie konečného rozhodnutia.
 • Uchovávajte presné a úplné záznamy o každej sťažnosti.

Ak sa zistí, že zamestnanec porušil pravidlá sťažností, bude proti nemu podniknuté disciplinárne konanie, ktoré môže viesť k ukončeniu pracovného pomeru. V závislosti od závažnosti prípadu môžeme podniknúť disciplinárne kroky, ktoré môžu zahŕňať ústne alebo písomné upozornenie alebo dokonca ukončenie.

   


PRAVIDLÁ ZODPOVEDNÉHO MARKETINGU

Preambule

Tieto pravidlá upravujú základnú filozofiu a zásady, ktorými sa riadi naša marketingová komunikácia, propagácia a reklama:

 • všetky produkty a služby, ktoré ponúkame a poskytujeme,
 • prostredníctvom všetkých platforiem a médií,
 • na všetkých trhoch, kde pôsobíme, najmä pokiaľ ide o ochranu spravodlivej hospodárskej súťaže a práv spotrebiteľov.

Zásady

Naša marketingová a reklamná komunikácia a propagácia našich produktov a služieb:

 • vychádza zo spoločenskej a profesijnej zodpovednosti a zodpovedá všeobecne uznávaným zásadám dobrej komunikácie v obchodných vzťahoch,
 • nepodporuje porušovanie záväzných právnych predpisov, protispoločenské správanie alebo porušovanie etických a morálnych noriem alebo dobrej praxe v krajinách alebo oblastiach, v ktorých podnikáme,
 • je vždy čestný, transparentný, pravdivý a nešíri zavádzajúce informácie alebo údaje,
 • je slušná, nezmenšuje ľudskú dôstojnosť a nie je v rozpore so všeobecnými normami a zvyklosťami príslušnej krajiny a kultúry,
 • nepodporuje ani neospravedlňuje žiadnu formu diskriminácie vrátane diskriminácie na základe rasy, národnosti, náboženstva, pohlavia, veku, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie,
 • nevyužíva žiadnu nevedomosť alebo nedostatok skúseností našich zákazníkov, 
 • nepodporuje vytváranie predsudkov a povier,
 • nezneužije odborné údaje, najmä výsledky výskumu alebo citácie z technických a vedeckých publikácií,
 • nezakrýva ani nezakrýva svoje skutočné obchodné poslanie a ciele,
 • rešpektuje zásady spravodlivej hospodárskej súťaže súťažiteľov, neznevažuje konkurentov, osoby alebo spoločnosti, organizácie alebo inštitúcie, obchodnú činnosť, produkt alebo službu,
 • nezneužívajú dobré meno inej spoločnosti, firmy, osoby alebo inštitúcie,
 • neobsahujú ani nezobrazujú žiadne vyhlásenia, potenciálne nebezpečné situácie, praktiky alebo činnosti, ktoré by mohli spôsobiť duševnú, morálnu alebo fyzickú ujmu deťom alebo mladistvým,
 • nepodporujú plytvanie alebo iracionálnu spotrebu surovín alebo energie pochádzajúcej z neobnoviteľných zdrojov, ani nepodporujú správanie, ktoré poškodzuje životné prostredie nad spoločensky prijateľnú úroveň.

Rozsah

Dodržiavanie týchto pravidiel platí pre všetkých zamestnancov našej spoločnosti, ako aj pre zamestnancov dcérskych a pridružených spoločností. Tieto pravidlá vyžadujeme aj od našich subdodávateľov pracujúcich v našich priestoroch. Tieto pravidlá presadzujeme aj u všetkých našich subdodávateľov a dodávateľov. Pri implementácii týchto pravidiel sa riadime zákonmi krajín, v ktorých pôsobíme, a zaväzujeme sa dodržiavať všetky tieto zákony. ­