CZSKEN
Pre uchádzačov
Ako správne napísať životopis

Ako správne napísať životopis

Správne napísaný životopis je spolu s motivačným listom Vaša vizitka a vstupenka na interview. Nezabudnite na to, nepodceňujte ho a pristupujte k nemu s dôležitosťou, akú si zaslúži. Aby ste vôbec boli na interview pozvaní, musí Váš životopis potencionálneho zamestnávateľa zaujať.

Predtým, než začnete životopis písať, si urobte analýzu vlastných schopností a zručností, čo Vám tiež umožní posúdiť, či ste svoje úsilie pri hľadaní nového zamestnania zamerali správnym smerom. Ak viete, čo Váš potenciálny zamestnávateľ chce a potrebuje vedieť, môžete to do svojho životopisu zaradiť' a získať tak „kladné body“. Pre analýzu schopností si môžete pripraviť tabuľku, ktorá Vám umožní identifikovať činnosti a aktivity, vďaka ktorým ste tieto schopnosti a zručnosti získali. Zamyslite sa nad príkladmi z Vašich minulých zamestnaní, ktorými by ste mohli dokumentovať svoje schopnosti, zručnosti, vlohy, nadanie, znalosti a skúsenosti.

Pri zostavovaní životopisu nezabudnite, že nápad, prihlásiť sa na pozíciu, ktorá Vás zaujala, malo pravdepodobne až niekoľko desiatok ďalších uchádzačov, a že personálnym pracovníkom Vášho zamestnávateľa prišlo tiež toľko životopisov. Aby ste zaujali, musíte sa odlíšiť – v pozitívnom zmysle slova, samozrejme. Nebojte sa dať si čas s výberom písma a s grafikou, vždy však zachovajte čistotu štýlu a vkus. Váš životopis (Curriculum Vitae alebo Resume) by mal byť stručný, štruktúrovaný, atraktívny a prehľadný. Všetky informácie, ktoré do Vášho životopisu napíšete, musia byť pravdivé. Mal by obsahovať podstatné informácie o Vás a o Vašich silných stránkach. Nezabudnite uviesť najmä tie význačné črty, ktoré z Vás robia atraktívnejšieho kandidáta, alebo ktoré sú v súlade s tým, čo potencionálny zamestnávateľ potrebuje. Zamerajte sa na to, čo sa Vám doteraz podarilo dosiahnuť,napr.:

 • Svojimi nápadmi a ich následnou realizáciou ste dokázali ušetriť čas, prostriedky alebo získať nových zákazníkov.
 • Zefektívnili ste pracovné procesy.
 • Dokázali ste zlepšiť prácu svojho teamu.
 • Prispeli ste k zníženiu nákladov.
 • Podarilo sa Vám zvýšiť zisk spoločnosti .
 • Prispeli ste k expanzii spoločnosti na nové trhy.

Nebojte sa uviesť Vaše realizované nápady a myšlienky, i keď si myslíte, že sú v podstate jednoduché. Dôležitý je vždy výsledok. Jednoduché nápady často ušetria najviac času a peňazí – zrýchlenie systému dodávok, zlepšenie kontaktu so zákazníkmi, zníženie objemu zásob, rýchlejšie poskytovanie informácií zákazníkom apod.

V nasledujúcich bodoch sú uvedené všeobecné pravidlá, ktorými by ste sa mali pri zostavovaní životopisu riadiť:

 • Upravujte svoj životopis vždy pre každú pracovnú ponuku. Dbajte ale na to, aby bol zachovaný logický sled a náväznosti jednotlivých častí a dĺžka neprekročila 2 až 3 stránky.
 • Ak sa to výslovne nepožaduje, tak nepíšte životopis rukou. Rukou písaný životopis je oveľa horšie čitateľný, nehovoriac už o tom, že Váš rukopis o Vás môže prezradiť oveľa viac než Vám môže byť v danej situácii milé. 
 • Ak to nie je výslovne požadované, tak vždy dôkladne zvážte, či súčasťou životopisu bude Vaša fotografia. Fotografia ako taká môže vzbudzovať u posudzovateľa širokú škálu emócii, a to nie vždy vo Váš prospech. Ak sa rozhodnete fotografiu poslať, mala by byť farebná a v bežnom pasovom formáte. - Nepoužívajte nekvalitný papier a obálku. Najvhodnejší je veľmi kvalitný papier formátu A4, čistý a vždy biely. Nepíšte životopis na farebný papier.
 • Nesnažte sa napísaný životopis vtesnať do malej obálky a mnoho krát ho prekladať.
 • V dnešnej dobe je oveľa praktickejšie, bežnejšie a často i vyžadované neposielať životopis v papierovej forme, ale len elektronicky. 
 • Nevypúšťajte niektoré informácie len preto, že by ste museli začínať ďalšiu stranu textu.
 • Používajte len všeobecne známe skratky a výrazy, Váš životopis budú čítať i ľudia, ktorí nie sú špecialisti vo Vašom odbore.
 • Vyvarujte sa tiež pravopisných chýb a komplikovaných či nezrozumiteľných súvetí.
 • Ak posielate životopis poštou, nesnažte sa ušetriť na poštovnom a posielať ho na účet Vášho súčasného zamestnávateľa, alebo dokonca v jeho obálke či na jeho papieri.
 • Ak posielate životopis elektronicky zo svojej súkromnej e-mailovej schránky (nikdy nie z adresy svojho zamestnávateľa) použite v názve schránky svoje meno alebo jeho zkratku. Kreatívnymi názvami schránok môžete oslniť v internetových diskusiách, ale pre komunikáciu so svojim potencionálnym zamestnávateľom veľmi vhodné nie sú. 
 • Ak to nie je výslovne požadované, tak neprikladajte k životopisu žiadne osvedčenia, odporučenia či ukážky doterajšej práce. 
 • Fakty prezentujte vždy stručne a štruktúrovane. 
 • „Nevystrieľajte všetok prach“ v životopisu, nechajte si niečo, čím môžete ešte prekvapiť a zabodovať pri interview.

Dobre napísaný životopis by mal obsahovať nasledujúce časti:

 • V úvode je vhodné popísať cieľ Vašej profesijnej kariéry, prípadne zdôvodniť, prečo reagujete práve na túto konkrétnu pozíciu alebo oslovujete danú spoločnosť. 
 • Základné informácie o Vašej osobe (meno, dátum narodenia, bydlisko a korešpondenčnú adresu, na ktorej sa zdržujete a je možné Vás na nej zastihnúť, telefónne číslo, e-mail, prípadne fax). Telefónny, faxový ani e-mailový kontakt neuvádzajte v žiadnom prípade k súčasnému zamestnávateľovi. Bolo by to právom hodnotené ako nedostatok lojality. Existuje množstvo free-mailových serverov, ktorých služby môžete využiť. Vždy uvádzajte len kontakty, u ktorých si ste istí, že budú platné i v budúcnosti. 
 • Stručný prehľad o Vašom vzdelaní (odbornom, strednom a vysokoškolskom, meno inštitúcie, na ktorej ste študovali, dobu štúdia, prípadne odbory) by mal byť usporiadaný v opačnom chronologickom slede tj. od posledného k prvému.
 • Informácie o Vašej ďalšej kvalifikácii a odbornej príprave vzťahujúcej sa k Vášmu povolaniu (názov inštitúcie, odbor, doba trvania štúdia alebo prípravy od posledného k prvému).
 • Prehľad doterajších zamestnaní tiež usporiadaných v opačnom chronologickom slede (názov a činnosť spoločnosti , názov pozície, mesiac a rok pôsobenia v danej pozícii, mesiac a rok nástupu a odchodu, zodpovednosti, najdôležitejšie dosiahnuté úspechy). Zamerajte sa najmä na posledných 10 rokov. U ostatných zamestnaní len stručne uveďte podstatné informácie. 
 • Ostatné relevantné informácie o Vašich znalostiach a zručnostiach (napríklad jazykové znalosti, zahraničné stáže, počítačové zručnosti a vodičský preukaz), ktoré priamo nesúvisia s požiadavkami na voľnú pozíciu, ale môžu znamenať určitú výhodu alebo dokladovať Vaše schopnosti v širšom zmysle. Neuvádzajte ale také znalosti a zručnosti, ktoré jednoznačne súvisia len so záujmovými činnosťami a sú v pracovnom prostredí nepoužiteľné alebo dokonca vytvárajú dojem, že sa vlastne venujete len svojim záujmom. 
 • Rodinný stav a svoje mimopracovné záujmy vo veľmi stručnej forme.
 • Do záveru môžete uviesť kontakty na osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie.

Ak sa uchádzate o miesto v zahraničnej spoločnosti , alebo je v požiadavkách uvedený cudzí jazyk, je vhodné zaslať životopis v češtine i v príslušnom jazyku. Ak si nie ste istí gramatickou správnosťou, je vždy lepšie si cudzojazyčnú verziu nechať posúdiť. Neriskujete tak odhalenie svojich jazykových nedostatkov. Navyše prípadné chyby svedčia o nedostatočnej starostlivosti pri vypracovaní.

Snažte sa, aby z Vášho životopisu bolo zrejmé, ako Vaše štúdia i zamestnanie nadväzovali, prípadne vysvetlite "medzery". Inak sa môže príslušný personalista domnievať, že niečo skrývate.

Nezabudnite, že to, čo do životopisu neuvediete, je rovnako dôležité ako to, čo doňho dáte. V tejto fáze nie je vhodné napríklad uvádzať, že ste veľmi vyťažený na miestnom zastupiteľstve a musíte sa pravidelne zúčastňovať jeho jednaní. Vyhnite sa akýmkoľvek informáciam, ktoré by mohli byť vnímané ako kontroverzné. Majte na pamäti, že pracovníci Vášho potenciálneho zamestnávateľa, ktorí budú Váš životopis čítať, sú tiež len ľudia so svojimi predsudkami, preferenciami a názormi na rôzne skutočnosti nášho života. Vyhnite sa preto všetkému, čo by mohlo vyvolať pocit, že zastávate niektoré extrémne názory, že venujete príliš mnoho času veciam, ktoré nesúvisia s Vašou prácou. Sústreďte sa na informácie o tom, čo ste až doteraz robili, aké vzdelanie a odbornú prípravu ste absolvovali, aké pracovné úspechy ste dosiahli a zdôraznite záujem o prácu v spoločnosti , v ktorej sa o miesto uchádzate.

Ak sa Vám podarilo usporiadať všetky potrebné a dôležité informácie a prehľadne a štruktúrovane ich spísať, máte dôležitý kus práce za sebou. Možno to bolo náročné, ale rozhodne sa to vyplatí. Predstavte si personalistu, ktorý dostane na každú vypísanú pozíciu 100 životopisov. Koho pozve na interview? Toho, kto poslal konzistentný, prehľadne štruktúrovaný a starostlivo upravený životopis alebo toho, kto poslal desať stránkový text bez viditeľného začiatku a konca?

Premýšľajte o človeku, ktorý bude Váš životopis čítať. Graficky atraktívny, ľahko čitateľný a prehľadný životopis, umožňujúci ľahkú orientáciu, v ktorom sa dajú ľahko nájsť relevantné informácie, je základom úspechu.

Pre vytváranie Vášho životopisu môžete využiť rôzne typy šablón. Odkazy na niektoré webové stránky ponúkajúce šablóny životopisov nájdete tu.