CZSKEN
Pre uchádzačov
Ako vyjednávať o mzde

Ako vyjednávať o mzde

Keď už sa Vám podarilo úspešne prejsť všetkými úskaliami prijímacích pohovorov a všetko smeruje k ponuke pozície, o ktorú ste sa tak usilovali, máte pred sebou ešte jeden krok.

Musíte si vyjednať podmienky, ktoré aspoň čiastočne zodpovedajú Vašim očakávaniam. Úmyselne uvádzame takto opatrnú formuláciu, pretože vyjednávanie o mzde a ďalších zamestnaneckých výhodách je vždy záležitosťou kompromisu. Väčšina spoločností má presne stanovené mzdové tarify i zoznam zamestnaneckých výhod (zvyčajne odstupňovaných podľa postavenia v spoločnosti ) a vyjednávanie je možné len v rozmedzí týchto mantinelov. Len výnimočne, pri niektorých vysokých manažérskych pozíciách, sa vedie vyjednávanie takpovediac „na zelenej lúke“.

Pred vyjednávaním o mzde sa informujte o mzdách na podobných pozíciách, v podobných spoločnostiach (odbor, počet zamestnancov) a pokiaľ možno v rovnakom regióne. Jedným zo zdrojov môžu byť i inzeráty na podobné pozície. Pri stanovovaní výšky odmeny, o ktorej budete jednať, je nutné brať do úvahy ďalšie skutočnosti, akými sú Vaše vzdelanie, prax, počet zamestnancov, ktorých budete riadiť, zaradenie Vášho útvaru v organizačnej štruktúre a iné.

K otázke mzdy a zamestnaneckých výhod pristupujte až na konci prijímacieho pohovoru a ideálne až vtedy, keď je Vám pracovné miesto ponúknuté. Skôr než pristúpite k formulácii svojich požiadaviek, mali by ste presne vedieť, čo sa od Vás na danej pozícii očakáva. Ak Vám personalista alebo Váš potencionálny budúci nadriadený položí hneď na začiatku pohovoru otázku „Koľko si chcete zarobiť?“, tak odpovedzte: „Skôr, než Vám budú môcť odpovedať, rád by som poznal rozsah svojich zodpovedností.“ Ak sa však ani po ponúknutí pracovnej pozície otázky platu nedotkne, tak sa musíte ujať iniciatívy sami. Môže to byť tiež test Vašej sebadôvery a schopnosti začínať jednania. Než vyslovíte svoju predstavu, nezabudnite zvážiť možnosť vývoja kariéry a politiku spoločnosti v oblasti vzdelávania. Niekoľkoročná kariéra v renomovanej spoločnosti stojí za nižší nástupnú mzdu, pretože jej hodnota je inde – je to vynikajúci odrazový mostík pre ďalšiu kariéru, kde si môžete „všetko vynahradiť.“

Snažte sa byť dobrým vyjednávačom. Najprv vyvolajte u partnera chuť Vás „kúpiť“ a až potom uveďte svoju cenu.

Niekoľko základných pravidiel pre úspešné vyjednávanie:

 • Neuvádzajte presnú čiastku. pri jednaní o platu musíte vystupovať pružne. Ak žiadate príliš veľa, ta sa môže stať, že miesto nezískate. Ak budete žiadať málo, tak málo dostanete a ešte môžete vzbudiť dojem, že sa podceňujete. Lepšie je naznačiť širší rámec a nechať na partnerovi, aby podal ponuku v tomto rozpätí. Základom je vždy to, aby ako kandidát, tak spoločnosť mali pocit, že dosiahli svoje - i keď pristúpili na kompromis. 
 • Vždy hovorte o hrubej mzde.
 • Uvažujte o platovom vývoji a nie len o nástupnej mzde. Než sa dohodnete na určitej čiastke, opýtajte sa, za akých podmienok a v akých lehotách sa Váš plat bude vyvíjať. Vždy je ľahšie dosiahnuť určité ústupky v priebehu prijímacieho riadenia než zvýšenie mzdy o niekoľko mesiacov neskôr. 
 • Pri určovaní výšky mzdy berte do úvahy i ďalšie výhody, ktoré spoločnosť ponúka, a skúste si ich oceniť.

V prípade, že ste už u spoločnosti zamestnaní a zdá Vám, že Vaše mzda nezodpovedá Vašim pracovným výsledkom môžete pristúpiť na nové vyjednávanie. Proč ne? Už naše babičky hovorievali: „Kto sa hanbí, má prázdne gamby“. Len nesmiete strácať zmysel pre realitu.

 • O zvýšenie mzdy žiadajte v okamihu, keď máte dlhodobo veľmi dobré pracovné výsledky. Pokiaľ sa Vám navyše podarí niečo, čím priamo prekvapíte, samozrejme pozitívne, môže to byť dobrá príležitosť. 
 • O zvýšení mzdy choďte za svojim nadriadeným jednať, keď je pozitívne naladený. Pokiaľ sa práve vrátil od svojho nadriadeného, ktorý mu nariadil ušetriť 20% z rozpočtu a ešte sa ráno pred odchodom do práce pohádal s manželkou. Ideálna situácia to asi nebude. Najlepšie je si počkať na situáciu, keď je za výkony celého útvaru pochválený i on.
 • Pred jednaním sa uistite, že na Vás Váš nadriadený bude mať dosť času. Požiadajte ho v predstihu, aby si na Vás urobil chvíľku čas, prispôsobte svoj program jeho časovým možnostiam. Nežiadajte ho o vyššiu mzdu medzi dverami alebo keď uteká na poradu. 
 • Veľmi vhodnou dobou pre vyjednanie podstatného zvýšenia Vašej mzdy je obdobie pravidelného hodnotení Vášho pracovného výkonu. Vhodnou taktikou môžete dosiahnuť výnimočný nárast mzdy. 
 • Pre vyjednávanie o zvýšení mzdy nevoľte pondelok, keď je zvyčajne vo všetkých spoločnostiach najrušnejšie a Vášho nadriadeného môžu čakať nepríjemné jednania. Žiadať o zvýšení mzdy pred jeho dlhodobou neprítomnosťou, napr. pred služobnou cestou alebo pred dovolenkou tiež nie je vhodné. 
 • Pripravte si priestor pre ústup a vyjednávanie. Poriadne si jednanie dopredu premyslite i vrátane prípadného ústupu z pôvodnej požiadavky. Hovorte o platovom rozpätí, ktoré chcete dosiahnuť; je to pre vás výhodnejšia vyjednavacia pozícia ako keď budete požadovať úplne konkrétnu čiastku. Nezabudnite i na ďalšie výhody. Je možné, že Vám Váš nadriadený nezvýši základnú mzdu (možno ani nemôže), ale lepšie služobné auto, alebo nadštandardné vzdelávací program je tiež dobrý výsledok. 
 • Pri žiadosti o zvýšenie mzdy nikdy neargumentujte tým, že chcete pridať pretože Váš kolega má viac. Ako argumenty nepoužívajte ani osobné problémy. Argumentujte výhradne svojim prínosom pre spoločnosť. 
 • Pripravte si dopredu dôvody, prečo by ste mali mať vyššiu mzdu, demonštrujte svoje doterajšie úspechy a ukážte svoje ambície – čo chcete v spoločnosti ešte dosiahnuť. Ukážte, že máte čo ponúknuť i v budúcnosti a že sa vyplatí do Vás investovať. Najsilnejší argument si nechajte nakoniec. I keď ani to neplatí absolútne – nemuselo by naň napríklad ani dôjsť. 
 • Uvažujte reálne a berte do úvahy situáciu v spoločnosti . Ak má Vaša spoločnosť ekonomické problémy, tak nie je najvhodnejší čas žiadať o vyššiu mzdu.